Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη μεθόδου για την προκαταρκτική χωροθέτηση υποσταθμών έργων ΑΠΕ

Malliotakis Michail-Petros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/85D58557-F3A7-4DC3-874E-A127B4CDD004
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ-Πέτρος Μαλλιωτάκης, "Ανάπτυξη μεθόδου για την προκαταρκτική χωροθέτηση υποσταθμών έργων ΑΠΕ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23833
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τις εγκαταστάσεις παραγωγής έως τον προορισμό κατανάλωσης, αποτελεί μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία. Πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία ιδιαίτερη σημασία έχει η χωροθέτηση των πηγών ενέργειας, η ποιότητα του δικτύου μεταφοράς και η γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων που συντελούν στη διαδικασία αυτή. Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη βέλτιστη χωροθέτηση των υποσταθμών σύνδεσης έργων ΑΠΕ και αποβλέπει στον κατά το δυνατόν καλύτερο σχεδιασμό και στην πρόληψη, σε κάποιο βαθμό, μελλοντικών αστοχιών στη σύνδεση ΑΠΕ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης μιας «αυτόνομης» περιοχής , όπως αυτό της Κρήτης. Κύριος στόχος της βελτιστοποίησης αυτής είναι αφενός η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους, αφετέρου η καλύτερη δυνατή απόδοση του συστήματος.Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται, εισαγωγικά, η ανάλυση του υφιστάμενου δικτύου και καταγράφεται η αναγκαιότητα ένταξης νέων ΑΠΕ στη διαδικασία της παραγωγής. Κατηγοριοποιούνται τα είδη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αναλύονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και κατά κύριο λόγο στην Κρήτη. Γίνεται αναφορά στις νόμιμες διαδικασίες αδειοδότησης μιας εγκατάστασης ΑΠΕ και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους απαραίτητους ελέγχους για την αποφυγή των αρνητικών παρενεργειών των ΑΠΕ, όπως η όχληση του περιβάλλοντος. Επακόλουθο της ανάλυσης αυτής είναι ο εντοπισμός και η κατανόηση των υφιστάμενων προβλημάτων.Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις μεθόδους σύνδεσης των έργων ΑΠΕ με το δίκτυο μεταφοράς υψηλής τάσης (Υ.Τ.) μέσω υποσταθμού (Υ/Σ) ανύψωσης. Για τον εντοπισμό μιας μεθόδου προσδιορισμού των παραγόντων εκείνων που θα προσδώσουν στο σύστημα μεταφοράς τη βέλτιστη λύση, ελέγχεται κατά κύριο λόγο η χωροθέτηση των Υ/Σ μέσης – υψηλής τάσης, για τη σύνδεση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στο δίκτυο. Ακολούθως γίνεται ανάλυση των, εντός της εγκατάστασης ΑΠΕ, καλωδιώσεων, του τρόπου σύνδεσης της εγκατάστασης ΑΠΕ με τον Υ/Σ και της περαιτέρω σύνδεσης τους στο δίκτυο Υ.Τ.. Επιπλέον, γίνεται εκτενής ανάλυση της εσωτερικής δομής του Υ/Σ και των στοιχείων που περιλαμβάνει. Τέλος παρατίθενται πίνακες κοστολογίου των απαραίτητων στοιχείων, για την πραγματοποίηση των συνδέσεων, που αναφέρονται παραπάνω, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές παράμετροι. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται καταγραφή των έργων ΑΠΕ στην Κρήτη και ο διαχωρισμός τους βάσει κριτηρίων. Περιγράφεται το πρόβλημα βέλτιστης και οικονομικότερης χωροθέτησης Υ/Σ, λαμβάνοντας υπόψη το λειτουργικό ρόλο τους στην ένταξη έργων ΑΠΕ στο δίκτυο μεταφοράς. Αναπτύσσεται ο προτεινόμενος τρόπος επίλυσης του προβλήματος και επεξηγείται εκτενώς ο αλγόριθμος «ομαδοποίησης κ-μέσων» που χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των έργων ΑΠΕ. Ακολουθεί ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων και περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού του κόστους.Στο τέταρτο κεφάλαιο, εξάγονται τα γενικά συμπεράσματα και ελέγχονται τα αποτελέσματα του αλγορίθμου βελτιστοποίησης, τα οποία και σχολιάζονται αναφορικά με τον αρχικό στόχο της εργασίας. Επίσης περιγράφονται οι προοπτικές συνέχισης και βελτίωσης της εργασίας. Η εργασία αυτή, στηρίχθηκε εκτός από την αναγραφόμενη βιβλιογραφία, σε προσωπικές γνώσεις, αλλά και σε προφορικές συνεντεύξεις με εξειδικευμένους επιστήμονες στον κλάδο των ΑΠΕ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά