Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση της ηλεκτρονικής στρατηγικής στις επιχειρηματικές λειτουργίες

Liousas Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BF55922B-DFFC-4C3B-91AD-29F41E7E467B
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Λιούσας, "Επίδραση της ηλεκτρονικής στρατηγικής στις επιχειρηματικές λειτουργίες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.25074
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η συσχέτιση διάφορων παραμέτρων της εφαρμογής στρατηγικής ηλεκτρονικού εμπορίου σε μια επιχείρηση εστιάζοντας στο πόσο αυτή επηρεάζει τις λειτουργίες της χρησιμοποιώντας την περιγραφική και την επαγωγική στατιστική ανάλυση.Η μελέτη στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα, προερχόμενα από έρευνα που διεξήχθη βάσει ερωτηματολογίων σε εκατό πενήντα συμμετέχοντες οι οποίοι κατείχαν διευθυντικές θέσεις. Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε βάσει επιστημονικών ερευνών που έγιναν πάνω στην εφαρμογή της στρατηγικής ηλεκτρονικού εμπορίου λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της επιχείρησης, την ηλεκτρονική στρατηγική, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και τις διαστάσεις της ηλεκτρονικής στρατηγικής. Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου έχουν τη μορφή της βαθμωτής κλίμακας Likert με τιμές από το 1 ως το 10, όπου το 1 αντιστοιχεί στο δεν συμφωνώ καθόλου και το 10 στο συμφωνώ απόλυτα. Η κλίμακα Likert είναι αρκετά αξιόπιστη και χρησιμοποιείται κατά κόρων σε στατιστικές έρευνες καθώς αποτελεί κλίμακα εκτίμησης απόψεων ή συμπεριφοράς. Στόχος της έρευνας είναι η επικοινωνία με διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων για τη διερεύνηση των αντιλήψεών τους για τις επιπτώσεις της εφαρμογής στρατηγικής ηλεκτρονικού εμπορίου σε μια επιχείρηση απέναντι στα κριτήρια εφαρμογής του που συνθέτουν το μοντέλο μας. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω στο αντικείμενο της έρευνάς μας απαντώντας ή δηλώνοντας στο κατά πόσο συμφωνούν με μία ρήση επιστημονικής έρευνας πάνω στην ηλεκτρονική στρατηγική.Στην παρούσα έρευνα τα συμπεράσματα εξάγονται με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS Statistics 21.0 και του AMOS 21.0. Πρόκειται για πολύ δημοφιλή στατιστικά πακέτα που επιτρέπουν στο χρήστη να εκτελέσει περίπλοκους χειρισμούς δεδομένων και αναλύσεων. Μεταξύ άλλων χρησιμοποιούνται οι παρακάτω αναλύσεις: περιγραφική στατιστική (descriptive statistics), συχνότητες (frequencies), περιγραφική ανάλυση (descriptive analysis), έλεγχο υποθέσεων (case summaries), παραγοντική ανάλυση (factor analysis), έλεγχος υποθέσεων (Anova) και μοντέλα δομικών εξισώσεων (structural equation model – SEM).Η περιγραφική στατιστική δίνει στον αναλυτή τη δυνατότητα να προβεί σε μια συνοπτική παρουσίαση του δείγματος που εξετάζει, με αρχικό αποτέλεσμα την εξαγωγή συμπερασμάτων, την οργάνωση τους σε πίνακες και τη γραφική αναπαράστασή τους. Αυτή η ανάλυση παρουσιάζει μέτρα περιγραφικής στατιστικής (maximum, minimum, mean, standard deviation κα.). Οι συχνότητες χρησιμοποιούνται για την ανάγνωση των απαντήσεων του δείγματος ώστε να παράσχουν στο χρήστη ολοκληρωμένη εικόνα. Η περιγραφική ανάλυση χρησιμοποιείται γιατί παρέχει στο χρήστη την δυνατότητα ανίχνευσης κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τιμών του δείγματος τα οποία μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω. Ο έλεγχος υποθέσεων είναι χρήσιμος γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε αν τα δεδομένα υποστηρίζουν μια ιδέα και σε ποιο βαθμό το κάνουν αυτό. Επίσης μας βοηθά στο να συγκρίνουμε μεταξύ τους δύο ομάδες βάσει των απαντήσεών τους. Τέλος τα μοντέλα δομικών εξισώσεων αποτελούν στατιστική μεθοδολογία με συνιστώσες την ψυχομετρία και την οικονομετρία. Τα μοντέλα δομικών εξισώσεων επιτρέπουν την επίλυση πολλαπλών εξισώσεων που ενδεχομένως να έχουν βρόχους ανατροφοδότησης. Το λογισμικό AMOS 21.0 μας δίνει τη δυνατότητα να χειριστούμε μοντέλα που περιέχουν τις περισσότερες από τις στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα στις επιστήμες. Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει την ανάλυση υποθέσεων της μεθόδου ανάλυσης διακύμανσης δύο παραγόντων (two-way analysis of variance) ως ένα τρόπο σύγκρισης της σημαντικότητας των κριτηρίων και των υποκριτηρίων που αποτελούν τις εξαρτημένες μεταβλητές σε σχέση με τις ανεξάρτητες μεταβλητές που είναι τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων (φύλλο, ηλικία). Χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη στατιστική ανάλυση καταλήγουμε σε συμπεράσματα επί του συνολικού δείγματος συγκρίνοντας, παρατηρώντας και αναλύοντας ερωτήσεις όπως: Ποια ηλικιακή ομάδα θεωρεί το υποκριτήριο σημαντικότερο; Ποιο φύλο θεωρεί ένα υποκριτήριο λιγότερο σημαντικό; Αλλά και ερωτήσεις όπως: ποια ηλικιακή ομάδα συγκεκριμένου φύλου θεωρεί σημαντικότερο το εκάστοτε υποκριτήριο. Στην παρούσα έρευνα, μέσω της ανάλυσης παραγόντων (factor analysis) του προγράμματος SPSS Statistics 21.0 καταλήξαμε σε έξι μη παρατηρούμενες μεταβλητές με τα υποκριτήρια τους. Το λογισμικό SPSS Statistics 21.0 μέσω των εφαρμογών του μας υπέδειξε βελτιστοποιώντας το προτεινόμενο από εμάς μοντέλο το συστηματικό πλαίσιο στο οποίο καταλήγουμε. Έπειτα γίνεται ο έλεγχος ορθότητας και η συσχέτιση αυτών των μεταβλητ

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά