Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έλεγχος ανεστραμμένου εκκρεμούς AMIRA σε πραγματικό χρόνο σε περιβάλλον MATLAB- SIMULINK

Nikitopoulos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8DE01DC9-2E47-495E-AEFE-85176966A638
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Νικητόπουλος, "Έλεγχος ανεστραμμένου εκκρεμούς AMIRA σε πραγματικό χρόνο σε περιβάλλον MATLAB- SIMULINK", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.27040
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται το σχεδιασμό ενός συστήματος αυτομά-του ελέγχου για ένα ασταθές μηχανικό σύστημα. Είναι μια επίδειξη ότι η θεωρία ελέγχου μπορεί να εφαρμόζεται σε πραγματικά συστήματα. Περιγράφεται ο έλε- γχος του συστήματος εκκρεμούς βαγονιού, το οποίο έχει μελετηθεί από πολλούς θεωρητικούς και μηχανικούς του ελέγχου ως ένα πρόβλημα ανεστραμμένου εκ-κρεμούς και ενός σύνθετου συστήματος αυτομάτου ελέγχου. Στόχος είναι η ανύ-ψωση και η σταθεροποίηση του ανεστραμμένου εκκρεμούς στη κατακόρυφη θέση. Έτσι πραγματοποιείται η σχεδίαση του αλγορίθμου ελέγχου, προσομοιώνεται σε περιβάλλον MATLAB- SIMULINK και ακολούθως εφαρμόζεται στη πραγματική πειραματική διάταξη της AMIRA LIP100, η οποία υπάρχει στο εργαστήριο. Στόχος της εργασίας είναι να περιγραφεί και να επιτευχτεί αποδοτική σύνδεση μεταξύ των δύο συστημάτων (Η/Υ-διάταξης), σχεδίαση, προσομοίωση και εφαρμογή του αλ-γορίθμου ελέγχου, όπως και λεπτομερής περιγραφή του λογισμικού- υλικού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης . Όπου κρίνεται σκόπιμο πα-ρουσιάζονται στοιχεία από τη θεωρία ελέγχου και συμπληρώνεται από βιβλιογρα-φικά δεδομένα και σχόλια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά