Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή αλγορίθμων τεχνητού ανοσοποιητικού συστήματος για την επίλυση του προβλήματος του βέλτιστου σχεδιασμού γραμμής προϊόντων

Ntamadaki Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6976D71C-FF7E-482E-890B-FF303AC8DF78
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Νταμαδάκη, "Εφαρμογή αλγορίθμων τεχνητού ανοσοποιητικού συστήματος για την επίλυση του προβλήματος του βέλτιστου σχεδιασμού γραμμής προϊόντων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.61950
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι επιχειρήσεις σήμερα προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε ένα ολοένα και πιοανταγωνιστικό περιβάλλον. Η βιωσιμότητά τους στο χρόνο αλλά και η κερδο-φορία τους εξαρτάται από την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, από τους κύκλουςζωής των προϊόντων αλλά και από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. ΄Ετσιλοιπόν ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η επιχείρησηστη διάρκεια ζωής της είναι το πρόβλημα του βέλτιστου σχεδιασμού γραμμήςπροϊόντων. Στο πρόβλημα του βέλτιστου σχεδιασμού γραμμής προϊόντων η ε-πιχείρηση βελτιστοποιεί τα χαρακτηριστικά των προϊόντων κάτω από ορισμένεςσυνθήκες (όπως το μερίδιο αγοράς ή μεγιστοποίηση κερδών). Κάθε προϊόναναπαρίσταται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών (attributes) και επιπέδων γιακάθε χαρακτηριστικό (attribute levels). Μέσω έρευνας αγοράς και χρήση με-θόδων συζυγούς ανάλυσης (conjoint analysis) μετρώνται οι προτιμήσεις τωνκαταναλωτών στα διάφορα προϊόντα που θα τους ζητηθεί. Εν συνεχεία, από τααποτελέσματα των μετρήσεων κατασκευάζονται πίνακες που περιλαμβάνουν τιςπροτιμήσεις των καταναλωτών στα επίπεδα των χαρακτηριστικών των εκάστο-τε προϊόντων (partworths matrix). Μία κατηγορία αλγορίθμων με αυξανόμενηχρήση τους στη βιβλιογραφία αποτελεί το τεχνητό ανοσοποιητικό σύστημα,και ειδικότερα της υποκατηγορίας των αλγορίθμων επιλογής κλώνων. Στόχοςλοιπόν της προκειμένης εργασίας είναι η ανάπτυξη και σύγκριση (για πρώτηφορά στη βιβλιογραφία) αλγορίθμων επιλογής κλώνων για το σχεδιασμό τηςβέλτισης γραμμής προϊόντων.Στα πλαίσια της εργασίας παρατηρούμε ότι οι παραλλαγές τύπου CLONALG1 έχουν στατιστικά σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα έναντι παραδειγ-μάτων genetic και simulated annealing αλγοριτημς, λόγω της ποικιλομορφί-ας που παρουσιάζουν στον πληθυσμό των λύσεων (αντισωμάτων). Επιπλέονοι τελεστές γειτονικής και αντιστρόφως ανάλογης υπερμετάλλαξης απαιτούνπερισσότερο χρόνο ανά γενιά αλλά χρειάζονται λιγότερους υπολογισμούς τηςαντικειμενικής συνάρτησης ενώ ταυτόχρονα η εφαρμογή των τελεστών fcm,ελιτισμού και γήρανσης δεν παρουσίασαν συστηματικά σημαντικές διαφορές.Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι αλγόριθμοι CLONALG1 είναι κατάλληλοι γιατην επίλυση τέτοιων πολύτροπων προβλημάτων και οι διαφορετικές παραλλα-γές τους μπορούν να αντιμετωπίσουν πληθώρας φύσης προβλήματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά