Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου πρωτότυπου ηλεκτρικού οχήματος

Koumartzakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2D0FE42B-DF6E-4372-8A95-F321369A68EB
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Κουμαρτζάκης, "Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου πρωτότυπου ηλεκτρικού οχήματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66540
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το βασικότερο δομικό στοιχείο κάθε αυτοκινούμενης κατασκευής είναι το πλαί-σιο στήριξης των επιμέρους τμημάτων της. Στην αυτοκίνηση αναφέρεται ως αμάξωμα η σασί. Η συγκεκριμένη εργασία έχει σαν αντικείμενο το σχεδιασμό, τη μελέτη και την ανάπτυξη ενός τέτοιου πλαισίου για το πρωτότυπο ηλεκτρικό όχημα πόλεως ER2015, του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο σχεδιασμός πραγματοποιείται με βάση συγκε-κριμένες προδιαγραφές που σχετίζονται τόσο με τους κανονισμούς συμμετοχής στο διεθνή διαγωνισμό οικονομίας καυσίμου “Shell Eco Marathon”, όσο και με την ορθή και λειτουργική τοποθέτηση όλων των συστημάτων του οχήματος. Φυσικά η παραπά-νω διαδικασία έχει σαν γνώμονα την εμπορική διαθεσιμότητα των υλικών για το σκο-πό αυτό. Τη σχεδίαση ακολουθεί η διαδικασία της μοντελοποίησης της κατασκευής. Με τη χρήση εξειδικευμένου προεπεξεργαστή γίνεται η εφαρμογή των στατικών φορ-τίων που ασκούνται στο πλαίσιο και έπειτα μέσω της προσομοίωσης με πεπερασμένα στοιχεία ελέγχεται η αντοχή του. Σε δεύτερο στάδιο με τη χρήση του ίδιου πακέτου λογισμικών γίνεται μια ιδιομορφική ανάλυση με σκοπό τον προσδιορισμό των φυσι-κών συχνοτήτων και των χαρακτηριστικών σχημάτων λειτουργίας της κατασκευής. Έτσι γίνεται εν μέρη κατανοητή η δυναμική συμπεριφορά της δομής του πλαισίου. Οι αναλύσεις αυτές γίνονται για τα πλαίσια των οχημάτων του 2014 και του 2015. Τέλος από τα αποτελέσματα και τη σύγκριση τους προκύπτει η τελική πρόταση του σχεδίου η οποία προχωρά σε κατασκευή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά