Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιλογή και αξιολόγηση προμηθευτών με χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων

Kartsonakis Efstratios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BB158029-AC5F-4010-9280-32285ABCDF56
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευστράτιος Καρτσωνάκης, "Επιλογή και αξιολόγηση προμηθευτών με χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66655
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αξιολόγηση και η επιλογή των προμηθευτών είναι μία διαδικασία πολύτιμη αλλά ταυτόχρονα και πολύπλοκη για κάθε εταιρία. Ο προμηθευτής για την εταιρία αποτελεί ένα συνεργάτη και η σχέση τους πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ωστόσο παρατηρείται ότι για την επιλογή κατάλληλων προμηθευτών η κυρίαρχη μέθοδος βασίζεται στην προσφορά του χαμηλότερου κόστους, αγνοώντας πολλά άλλα σημαντικά κριτήρια. Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης που λαμβάνουν χώρα στις σύγχρονες επιχειρήσεις απαιτούν την άμεση συμμετοχή και συνεργασία των προμηθευτών, ενώ και τα σύγχρονα συστήματα διασφάλισης ποιότητας περιέχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη διαχείριση της σχέσης με τους προμηθευτές. Έτσι τα τελευταία χρόνια, λόγω της σημαντικότητας τους προβλήματος αρχίζουν και αναπτύσσονται νέοι μέθοδοι στην αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών. Η εργασία αυτή θα εστιάσει στην εφαρμογή κατάλληλης μεθόδου που βασίζεται στην Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων.Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο θα δοθεί το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο ώστε να καταστεί το πρόβλημα σαφές, καθώς επίσης και θα περιγραφεί ο τρόπος που λειτουργεί το τμήμα προμηθειών σε μία εταιρία. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα δοθεί έμφαση σε προηγούμενες προσεγγίσεις που έγιναν στο θέμα αυτό, κάνοντας αρχικά μία ιστορική ανασκόπηση και εν συνεχεία θα γίνει αναφορά σε προηγούμενες εργασίες και άρθρα. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναπτυχθεί μία κατάλληλη μεθοδολογία για την αξιολόγηση και την επιλογή προμηθευτών, χρησιμοποιώντας την Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων. Εκεί θα περιγραφούν οι παράμετροι που διαμορφώνουν το συγκριμένο πρόβλημα, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του μοντέλου, καθώς και τα βήματα που έγιναν για την υλοποίηση του.Στο τέταρτο κεφάλαιο θα εφαρμοστεί το αναπτυγμένο μοντέλο σε μία βιομηχανία. Σε συνεργασία με την εταιρία και με στοιχεία που θα παρέχει θα γίνει η αξιολόγηση των προμηθευτών εστιάζοντας κυρίως στην προμήθεια α’ και β’ υλών καθώς και σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Το μοντέλο θα αναπτυχθεί και θα προσαρμοστεί με βάση το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 που χρησιμοποιεί η εταιρία.Τέλος θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της εργασίας αυτής καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά