Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή του αλγορίθμου Tabu Search για την επίλυση του προβλήματος βέλτιστου σχεδιασμού γραμμής προϊόντων

Balaras Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C22E0C8B-843C-4694-8E63-A612DE8570AE
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Μπαλαράς, "Εφαρμογή του αλγορίθμου Tabu Search για την επίλυση του προβλήματος βέλτιστου σχεδιασμού γραμμής προϊόντων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67115
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία θα γίνει εφαρμογή του αλγορίθμου Tabu Search (Απαγορευ-μένη Έρευνα, Fred W. Glover 1986) στο πρόβλημα βέλτιστου σχεδιασμού γραμμής προϊ-όντων. Σκοπός είναι ο σχεδιασμός μιας γραμμής προϊόντων, ο συνδυασμός των οποίων θα ικανοποιεί κάποιους στόχους που έχουν τεθεί από την εταιρεία. Υπάρχουν διάφοροι στόχοι που σχετίζονται με την επίλυση του προβλήματος. Εν προκειμένω, ο στόχος είναι η βελτιστοποίηση του κέρδους της εταιρείας από την εισαγωγή της γραμμής των προϊόντων, σε μια δεδομένη ανταγωνιστική αγορά. Τα προϊ-όντα προς σχεδιασμό αναλύονται στα χαρακτηριστικά τους, τα οποία στη συνέχεια συν-δυάζονται με διαφορετικούς τρόπους για να επιτευχθεί βελτιστοποίηση του στόχου. Το πρόβλημα κατατάσσεται στα NP – hard προβλήματα, επειδή οι δυνατοί συνδυασμοί των χαρακτηριστικών των προϊόντων στον πραγματικό κόσμο είναι τόσοι πολλοί, που δεν μπορούν να ελεγχθούν σε πολυωνυμικό χρόνο. Για το λόγο αυτό έγιναν προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος, με ευρετικές και μεθευρετικές μεθόδους οι οποίες προσεγγίζουν μια «καλή» λύση, χωρίς να εγγυώνται για το ολικό πραγματικό βέλτιστο. Στο πρόβλημα θα εφαρμοστεί ο μεθευρετικός αλγόριθμος τοπικής έρευνας Tabu Search, ο οποίος θα παραμετροποιηθεί καταλλήλως.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά