Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωχημικός χαρακτηρισμός και ανάλυση πετρελαίων με βάση τη σύσταση του ελαφρού κλάσματος (< 210οC )

Kourbeti Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A877295C-03FA-4A41-80DD-542E492EA8D0
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Κουρμπέτη, "Γεωχημικός χαρακτηρισμός και ανάλυση πετρελαίων με βάση τη σύσταση του ελαφρού κλάσματος (< 210οC )", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67209
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο γεωχημικός χαρακτηρισμός του πετρελαίου, με βάση το ελαφρύ κλάσμα, προϋποθέτει την κατανόηση των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά την γένεση του πετρελαίου. Κατανοώντας αυτές τις διεργασίες μπορεί να γίνει εντοπισμός των «στοιχείων» που αυτές αφήνουν πίσω τους και τα οποία διαμορφώνουν την σύσταση του πετρελαίου. Με τη χρήση των «στοιχείων» αυτών σε ένα άγνωστο δείγμα πετρελαίου, μπορεί να γίνει η ανασύνθεση της πορείας δημιουργίας του και ο εντοπισμός των γεωχημικών χαρακτηριστικών που θα βοηθήσουν στον χαρακτηρισμό του, δηλαδή μπορεί να γίνει προσέγγιση της προέλευση της οργανικής ύλης που το δημιούργησε, του περιβάλλοντος ενταφιασμού της οργανικής ύλης, του χρόνου και της θερμοκρασίας ωρίμανσης καθώς και άλλων χαρακτηριστικών δευτερογενών διεργασιών που τυχόν διεξάχθηκαν μετά την γένεση του πετρελαίου και τροποποίησαν την σύστασή του. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκαν οι πιο σύγχρονες θεωρίες γένεσης, προέλευσης και ο μηχανισμός δημιουργίας των ελαφρών Υ/Α, καθώς και οι τεχνικές γεωχημικού χαρακτηρισμού των. Για την εφαρμογή τους χρησιμοποιήθηκαν 139 δείγματα που προέρχονται από την ιζηματογενή λεκάνη της Αλμπέρτα, του Δυτικού Καναδά, τα οποία αναλύθηκαν με τη χρήση αέριας χρωματογραφίας.Η μονομεταβλητή ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνει την υλοποίηση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων κάθε γεωχημικού χαρακτηριστικού που μπορεί να προσδιοριστεί από το ελαφρύ κλάσμα, είτε γενετικό, είτε δευτερογενές και κατόπιν εξετάζονται σύμφωνα με τη θεωρία. Οι παραπάνω έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε περιβάλλον Matlab, με την εφαρμογή ενός νέου κώδικα που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εργασίας.Η διερευνητική ανάλυση για την εξαγωγή “κρυφών” πληροφοριών που πιθανών υπάρχουν στη βάση δεδομένων των πετρελαϊκών δειγμάτων, πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της ιεραρχικής συσταδοποίησης. Συγκεκριμένα έγινε χρήση του μέτρου της ευκλείδειας απόστασης για κάθε κριτήριο απόστασης και δημιουργήθηκαν τα αντίστοιχα δενδρογράμματα.Από την εφαρμογή των μεθοδολογιών που προτάθηκαν αλλά και την εξονυχιστική μελέτη των αποτελεσμάτων τους, δεν προέκυψαν συμπεράσματα που να οδηγούν σ διαφοροποίηση ανάμεσα στα δείγματα.Με βάση την εφαρμογή των τεχνικών γεωχημικού χαρακτηρισμού και συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυση των δεδομένων, δεν προέκυψαν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δείγματα. Παρόλο που τα υπό μελέτη δείγματα προέρχονται από διαφορετικούς σχηματισμούς εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά