Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση καταναλωτικών προτιμήσεων για οχήματα εναλλακτικού καυσίμου

Mavroudi Styliani

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/561964DA-462C-46AE-B7EC-1B20AAA875BD
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανή Μαυρουδή, "Μέτρηση καταναλωτικών προτιμήσεων για οχήματα εναλλακτικού καυσίμου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67493
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εκπονείται για την απόκτηση του διπλώματος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης της σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σκοπός της εργασίας είναι η διεξαγωγή μιας έρευνας σχετικά με τις καταναλωτικές προτιμήσεις για οχήματα εναλλακτικού καυσίμου. Η παρούσα εργασία, στα πλαίσια της οποίας συλλέγονται ερωτηματολόγια από ένα δείγμα καταναλωτών, πραγματοποιείται με χρήση της μεθόδου της Συζυγούς Ανάλυσης (Conjoint Analysis). Για την επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια γίνεται χρήση του λογισμικού της Sawtooth (Sawtooth Software), από το οποίο και εξάγονται συμπεράσματα. Επιπλέον, μέσω του λογισμικού της Matlab γίνεται τμηματοποίηση της αγοράς με χρήση του αλγορίθμου k-means πάνω στη σημαντικότητα που αποδίδουν οι καταναλωτές στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ενώ πραγματοποείται και μία σειρά πολυμεταβλητών αναλύσεων διακύμανσης (MANOVA) για τον έλεγχο εξάρτησης μεταξύ διαφόρων συνδυασμών μεταβλητών.Πέρα από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, στην παρούσα εργασία αναλύεται εκτενώς το ζήτημα για τα οχήματα εναλλακτικού καυσίμου, καθώς επίσης παρουσιάζεται λεπτομερώς η θεωρητική προσέγγιση της μεθόδου της Συζυγούς Ανάλυσης για τη μέτρηση των καταναλωτικών προτιμήσεων και της διαδικασίας που ακολουθείται για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά