Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πειράματα φθοράς κοπτικών εργαλείων σε κατεργασία φραιζαρίσματος χάλυβα Ck45

Chouliara Grammatoula

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C6C47C6C-8F35-45D2-8C49-1C6BCDC0D565
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γραμματούλα Χουλιάρα, "Πειράματα φθοράς κοπτικών εργαλείων σε κατεργασία φραιζαρίσματος χάλυβα Ck45", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67519
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι παραγωγής προϊόντων (κυρίως μεταλλικών) είναι οι μηχανουργικές κατεργασίες κοπής. Η τόρνευση, το φραιζάρισμα και η διάτρηση αποτελούν τις βασικότερες από αυτές. Κύρια εξαρτήματα των συγκεκριμένων κατεργασιών αποτελούν τα κοπτικά εργαλεία. Η κατάσταση των κοπτικών εργαλείων κατά τη διάρκεια της κοπής μπορεί να μας δώσει πολύ σημαντικές πληροφορίες για την παραγωγική διαδικασία. Η παρακολούθηση της κατάστασης των κοπτικών εργαλείων γίνεται, κατά κύριο λόγο, με τη μέτρηση της φθοράς τους. Η φθορά αποτελεί την βασικότερη αιτία αστοχίας των κοπτικών εργαλείων και μείωση της διάρκεια ζωής τους. Προκαλεί αλλοίωση των διαστατικών χαρακτηριστικών του εργαλείου και έχει άμεση επίδραση στη τελική ποιότητα του κατεργαζόμενου τεμαχίου (διαστατική ακρίβεια και ποιότητα επιφάνειας), αλλά και στο κόστος παραγωγής, αφού η αντικατάσταση των κοπτικών εργαλείων αφορά ένα σημαντικό μέγεθος του κόστους εξοπλισμού. Τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη των αυτοματοποιημένων συστημάτων παραγωγής η αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους παραγωγής αποτελεί το βασικότερο στόχο και η παρακολούθηση της φθοράς των κοπτικών εργαλείων αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διεργασία σε αυτή την κατεύθυνση.Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια πειραματική μελέτη της φθοράς ελεύθερης επιφάνειας των κοπτικών εργαλείων σε κατεργασία φραιζαρίσματος προσώπου χάλυβα CK45 σε 5-αξονικό κέντρο κατεργασίας. Τα πειράματα εστιάζουν στην επίδραση της αύξησης της ταχύτητας κοπής στην εξέλιξη της φθοράς. Οι μετρήσεις γίνονται με άμεσο τρόπο με τη βοήθεια στερεομικροσκοπίου, στο οποίο γίνεται η λήψη φωτογραφίας της ζώνη φθοράς του κοπτικού εργαλείου και η μέτρηση του μέγιστου πλάτους φθοράς μέσω του λογισμικού του. Οι καμπύλες φθοράς, που προκύπτουν από τις μετρήσεις, μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη της φθοράς ελεύθερης επιφάνειας με ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας κοπής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά