Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση και τεχνική ανάλυση των απαιτούμενων παραμέτρων και υποδομών για την εγκατάσταση τερματικών σταθμών ανεφοδιασμού υγροποιημένου φυσικού αερίου σε λιμένες

Papastamati Ioanna-Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0FAAFAAD-33C7-4168-8549-4864C2B4A691
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα-Μαρία Παπασταμάτη, "Αξιολόγηση και τεχνική ανάλυση των απαιτούμενων παραμέτρων και υποδομών για την εγκατάσταση τερματικών σταθμών ανεφοδιασμού υγροποιημένου φυσικού αερίου σε λιμένες", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτη https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68153
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η παρουσίαση των τεχνικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία εγκαταστάσεων σταθμών ανεφοδιασμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε λιμένες. Αρχικά, στην εν λόγω εργασία, αποτυπώνεται η περιβαλλοντική σημασία της χρήσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ στη συνέχεια αναλύεται η εφαρμογή και η σκοπιμότητα χρήσης αυτού στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Ακολουθεί η παρουσίαση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων διαχείρισής του LNG. Επειτα, περιγράφονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις που θα καταστήσουν το LNG διαθέσιμο προς εφοδιασμό στα πλοία και η λειτουργία εφοδιασμού από την προέλευση του προϊόντος μέχρι την τελική διάθεση του στα πλοία. Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην παγκόσμια αλλά και στην ελληνική ναυτιλία είναι αυτή καθορίζει τα πλαίσια μέσα στα οποία μπορούν να κινηθούν οι ναυτιλιακές.Στην συνέχεια, πραγματοποιείται μια οικονομική προσέγγιση της χρήσης LNG, περιγράφοντας το ρόλο που διαδραματίζουν οι μακροχρόνιες συμβάσεις και η μορφή του εμπορίου στον καθορισμό της τιμής του LNG. Αναδεικνύεται ότι οι δείκτες κόστους καθώς και η ανάπτυξη του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου πρόωσης εξαρτώνται από συγκεκριμένες αποφάσεις και συνθήκες. Τέλος, αξιολογούνται οι τεχνικές υποδομές και οι σχετικές δραστηριότητες του λιμένα Ηρακλείου, διερευνάται ο πιθανός ρόλος του σε δημιουργία εγκαταστάσεων LNG στη νότια Ελλάδα (κυρίως σε ότι αφορά στον ανεφοδιασμό πλοίων με LNG) και παρουσιάζονται τα βήματα και οι κυριότερες δυσκολίες προς την υλοποίηση ενός τέτοιου στόχου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά