Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή της μεθόδου κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων A.B.C. (Activity Based Costing) στις εργασίες στον κλάδο των χωματουργικών εταιρειών

Zis Sotirios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/22B59F23-0176-468B-8244-A016E81EB560
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σωτήριος Ζης, "Εφαρμογή της μεθόδου κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων A.B.C. (Activity Based Costing) στις εργασίες στον κλάδο των χωματουργικών εταιρειών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69314
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Χωματουργικά έργα ονομάζονται τα έργα κατά τα οποία πραγματοποιείται αναμόχλευση και εκσκαφή εδαφών, φόρτωση και μεταφορά υλικών, εκβραχισμός, επιχωμάτωση, και συμπίεση εδαφών. Επιπλέον, στην κατηγορία των χωματουργικών έργων ανήκουν πάσης φύσεως δραστηριότητες προς την εξασφάλιση της ανθρώπινης υγείας και της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας. Η κοστολόγηση των χωματουργικών εργασιών αποτελεί επίσης ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, στην όλη παραγωγική διαδικασία. Οι μέθοδοι κοστολόγησης εξελίσσονται διαρκώς έτσι ώστε η οικονομική αξιολόγηση να είναι όσο πιο ακριβής γίνεται, συντελώντας έτσι στην έγκυρη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη χωματουργικών δραστηριοτήτων σε διάφορους τύπους τεχνικών έργων και η συγκριτική αξιολόγηση μαθηματικών μοντέλων και μεθόδων προς την ακριβέστερη κοστολόγηση των δραστηριοτήτων αυτών. Τα χωματουργικά έργα αποτελούν μεγάλο και υψίστης σημασίας μέρος για οποιοδήποτε τεχνικό έργο. Για την εκπόνησή τους απαιτούνται διαφόρων ειδών μηχανήματα, εξειδικευμένο προσωπικό και συγκεκριμένα σχέδια εργασιών ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Στην παρούσα εργασία γίνεται λεπτομερής αναφορά του τρόπου εκπόνησης χωματουργικών έργων ώστε να γίνει αντιληπτός ο σωστός τρόπος λειτουργίας αυτών και οι παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την όλη δραστηριότητα και γίνεται παρουσίαση της μεθόδου A.B.C. (Activity Based Costing) η οποία αποτελεί την ακριβέστερη και πιο πλεονεκτική μέθοδο κοστολόγησης χωματουργικών έργων έναντι των συμβατικών μεθόδων κοστολόγησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά