Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη πολυκριτήριας μεθοδολογίας αξιολόγησης στρατιωτικού προσωπικού

Mitsopoulos Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/34DC9396-CF99-43FA-9B5E-7C9C9A13EE95
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Μητσόπουλος, "Ανάπτυξη πολυκριτήριας μεθοδολογίας αξιολόγησης στρατιωτικού προσωπικού", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.71731
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συνεχής αξιολόγηση του προσωπικού αποτελεί τη βάση της επιτυχίας σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση δε κρίσιμων και σημαντικών τομέων όπως οι Ένοπλες Δυνάμεις, από τους κυριότερους εγγυητές για την επιτυχή εκπλήρωση των εθνικών στόχων, η συνεχής αξιολόγηση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την βέλτιστη λειτουργία και απόδοσή τους. Κατά συνέπεια η διατήρηση του υψηλού επιπέδου και η συνεχής αξιολόγηση του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού πρέπει να αποτελεί σταθερή επιδίωξη της πολιτείας και της στρατιωτικής ηγεσίας. Ως εκ τούτου, στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, αναπτύσσεται μια πολυκριτήρια μεθοδολογία αξιολόγησης του προσωπικού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, και συγκεκριμένα για την προαγωγή αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά-κριτήρια, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η μεθοδολογία που αναπτύσσεται, στα πλαίσια της πολυκριτήριας μεθόδου αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης UTASTAR, δεν έχει ως αποστολή να υποδείξει αποφάσεις στον μελλοντικό υποψήφιο αξιολογητή καλύτερες από αυτές που αντιλαμβάνεται, ούτε να τον υποκαταστήσει, αλλά να τον οδηγήσει στην τελική λήψη μιας απόφασης όπως αυτός την αντιλαμβάνεται, δηλαδή να τον υποστηρίξει, σε ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, που δεν μπορεί να έχει πλήρη μαθηματική διατύπωση, μέσα από την σταδιακή κατανόηση και βελτίωση των ικανοτήτων και γνώσεών του. Απώτερος στόχος της παρούσας μελέτης, δεν είναι να αλλάξει το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά να βελτιωθεί η διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού, με τη δημιουργία μιας ακριβέστερης, αντικειμενικότερης και ποιοτικότερης διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και τη βελτίωση των ικανοτήτων και γνώσεων των ίδιων των αξιολογητών. Στα πλαίσια της ανάπτυξης αυτής της μεθοδολογίας για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, υπήρξε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να αποτυπωθούν με ακρίβεια όλες οι διαστάσεις αξιολόγησης και να εφαρμοστεί η προτεινόμενη μεθοδολογία επιχειρησιακής έρευνας σε ρεαλιστικά δεδομένα, ώστε να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα της. Μέσω των δυνατοτήτων αυτής της προτεινόμενης μεθοδολογίας αξιολόγησης στρατιωτικού προσωπικού, θα μπορούν να εξαχθούν πληροφορίες για θέματα, όπως είναι μεταξύ άλλων, η συγκριτική μέτρηση της απόδοσης, ο βαθμός που ένα στέλεχος αξιοποιείται σε σχέση με τη θέση και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί και η επισήμανση αδυναμιών και αναγκών επιμόρφωσης-εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης ενός στελέχους στο μέλλον.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά