Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση της επίδρασης των κινήτρων στην ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών:Μελέτη περίπτωσης φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Bobolaki Foteini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D3957960-0D63-41EA-ABD0-28FEA4174ADA
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φωτεινή Μπομπολάκη, "Διερεύνηση της επίδρασης των κινήτρων στην ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών: Μελέτη περίπτωσης φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78342
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή έχουν μελετηθεί εκτενώς από τη διεθνή βιβλιογραφία. Εκτός από την ευφυΐα και τις ικανότητες ενός ατόμου εξίσου σημαντικό ρόλο στην επίτευξη μιας υψηλής ακαδημαϊκής επίδοσης κατέχουν και οι παράγοντες που προσδιορίζουν την διάθεσή του για απόδοση, τα κίνητρα. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία των κινήτρων υπάρχει πληθώρα θεωριών που μελετούν τους στόχους, τα αποτελέσματα και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών και συνήθως εφαρμόζονται ποσοτικές μέθοδοι. Ο περιορισμός που υπάρχει στις θεωρίες αυτές είναι ότι δεν μπορούν να εξηγήσουν τα διαφορετικά επίπεδα κινήτρων στους φοιτητές, όπως γιατί κάποιοι φοιτητές παρακινούνται περισσότερο από κάποιους άλλους. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την θεωρία αυτοπροσδιορισμού, η οποία είναι μια ποιοτική θεωρία που μελετάει τους τύπους των κινήτρων που ένα άτομο δέχεται από το άμεσο περιβάλλον του και μπορεί να εξηγήσει διαφορετικά επίπεδα παρακίνησης. Μερικά αποτελέσματα έχουν επιτυχώς δείξει ότι τα υψηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην αύξηση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων των σπουδαστών, στις στρατηγικές μάθησης, τις προσπάθειες μελέτης και στην μείωση της εξάντλησης των φοιτητών κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (Feri et al. 2016). Συγκεκριμένα, η θεωρία αυτοπροσδιορισμού (Self- Determination Theory-SDT) αποτελεί μια μακροσκοπική θεωρία κινήτρων, που προτάθηκε από τους Deci & Ryan (1985), η οποία διαχωρίζει την έννοια της κατευθυνόμενης από τους στόχους συμπεριφοράς ή αποτελεσμάτων και προσδιορίζει τις ρυθμιστικές διαδικασίες μέσω των οποίων επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα, προβαίνοντας σε προβλέψεις για διαφορετικά περιεχόμενα και για διαφορετικές διαδικασίες. Περαιτέρω, χρησιμοποιεί την έννοια των εσωτερικών ψυχολογικών αναγκών ως βάση για να ενσωματώσει τις διαφορές μεταξύ των περιεχομένων των στόχων και των ρυθμιστικών διαδικασιών και των προβλέψεων που προκύπτουν από αυτές τις διαφοροποιήσεις (Ryan&Deci, 2000). Η ψυχολογική ανάπτυξη και ευημερία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που δίνουν στους σκοπούς την ψυχολογική τους δύναμη και εκείνη την επιρροή που κατευθύνει τις ρυθμιστικές διαδικασίες για την επίτευξη των σκοπών των ανθρώπων. Βάσει της συγκεκριμένης θεωρίας υπάρχουν τρεις βασικές ψυχολογικές ανάγκες που θα πρέπει να ικανοποιηθούν προκειμένου να κατανοηθεί το τί (περιεχόμενο) και το γιατί (διαδικασία) για την επίτευξη των στόχων, ώστε να υπάρξει ενεργοποίηση, πρόοδος και επιτυχία στις διάφορες πτυχές της ζωής ενός ανθρώπου. Οι ανάγκες αυτές είναι: Η ανάγκη για αυτονομία (autonomy) αναφέρεται στην βούληση - όπου το άτομο αισθάνεται ότι είναι ελεύθερο να κάνει τις δικές του επιλογές και έχει την δυνατότητα να εμπλακεί σε δραστηριότητες λόγω δικής του επιθυμίας και προσωπικού ενδιαφέροντος και όχι επειδή υπάρχει πίεση από άλλους ανθρώπους ή καταστάσεις. (σ.σ. επισημαίνεται εδώ ότι η έννοια της αυτονομίας δεν ταυτίζεται με την έννοια της ανεξαρτησίας όσον αφορά την προσωπικότητα του ατόμου κατά την ελληνική ορολογία, αλλά αντίθετα ταυτίζεται με την έννοια της αυτοβουλίας (self-initiation)). Η ανάγκη για ικανότητα (competence) κατά την οποία το άτομο αισθάνεται ικανό να ανταπεξέλθει στις δραστηριότητες ή τις ευθύνες που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει ενώ αυξάνει την αυτοεκτίμηση του και Η ανάγκη συναναστροφής με άλλους ανθρώπους (relatedness) δηλαδή η κάλυψη της επιθυμίας του ατόμου να νιώθει τον σεβασμό των ανθρώπων γύρω του, να συνδέεται μαζί τους και να νιώθει την φροντίδα των άλλων. Βασικός σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να διερευνήσει ποιοι διαφορετικοί παράγοντες επηρεάζουν την ακαδημαϊκή επίδοση ενός ατόμου. Συγκεκριμένα, για την επίτευξη του σκοπού της ερευνητικής εργασίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια εμπειρική έρευνα με ερωτηματολόγιο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα διανεμηθεί σε φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσηςσε πανεπιστήμιο της Ελλάδας που είναι και το δείγμα της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής. Το ερωτηματολόγιο αυτό, εκτός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, θα περιλαμβάνει κλίμακα από τη βιβλιογραφία της θεωρίας αυτοπροσδιορισμού, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει το βασικό σκοπό της διατριβής αυτής, ενώ για την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών θα χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος της συνολικής βαθμολογίας που έχει ο φοιτητής (προσεγγιστικά, από το 1 έως το 10). Επίσης, θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που θα αφορούν μεταβλητές που επηρεάζουν τη σχέση της παρακίνησης με την επίδοσή του φοιτητή, όπως γι

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά