Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ικανοποίηση των νοσηλευόμενων ασθενών ενός δημόσιου Νοσοκομείου μέσω της μεθόδου fs/QCA

Kyriakidis Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FB033845-004B-48E0-B960-D99186133F08
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Κυριακίδης, "Ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ικανοποίηση των νοσηλευόμενων ασθενών ενός δημόσιου Νοσοκομείου μέσω της μεθόδου fs/QCA", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78637
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η εύρεση των αναγκαίων και ικανών συνθηκών για την ικανοποίηση των νοσηλευόμενων ασθενών ενός δημόσιου Νοσοκομείου, με τη χρήση των ασαφών συνόλων και της μεθόδου fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fs/QCA). Η μέθοδος Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με ασαφή σύνολα θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό της σχέσης ανάμεσα σε εννέα (9) διαστάσεις ικανοποίησης των ασθενών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες ενός νοσοκομείου και της Ολικής Ικανοποίησης . Τα δεδομένα αντλήθηκαν από προγενέστερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουλίου 2016, με διανομή ερωτηματολογίων στους νοσηλευόμενους ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και βασίστηκε στην πολυκριτηρία μέθοδο MUSA. Κύρια επιδίωξη είναι να εντοπιστούν οι αιτιώδεις συνθήκες (συνδυασμοί των διαστάσεων ικανοποίησης), οι οποίες είναι ικανές να οδηγήσουν σε υψηλή Ολική Ικανοποίηση. Επίσης, θα επιδιωχθεί ο εντοπισμός τυχόν αναγκαίων συνθηκών για την παρουσία των αποτελεσμάτων. Για την αξιοποίηση των ποιοτικών δεδομένων, έγινε αρχικά η στατιστική ανάλυση των δεδομένων, με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, προκειμένου να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα για τις προτιμήσεις των ασθενών. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε η πολυκριτήρια μέθοδος MUSA, ώστε να εκτιμηθεί μια νεα μεταβλητή για κάθε διάσταση ικανοποίησης, η οποία θα αντιπροσωπεύει τις απαντήσεις των υποκριτηρίων. Τέλος, για τη μελέτη των σχέσεων των κριτηρίων με την Ολική Ικανοποίηση και την εύρεση των λύσεων Σύνθετης (Complex), Ενδιάμεσης (Intermediates) και Φειδωλής (Parsimonious), χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό fs/QCA ver. 2.5. και η Ποιοτική Συγκριτική Ανάλυση με ασαφή σύνολα, η οποία αποτελεί μια κατάλληλη μέθοδο για τον προσδιορισμό μη συμμετρικών σχέσεων. Στα αποτελέσματα εντοπίστηκαν οι συνδυασμοί των κριτηρίων ικανοποίησης που είναι ικανοί στο να οδηγήσουν σε υψηλή Ολική Ικανοποίηση ως προς τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά