Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Περιβαλλοντική αξιολόγηση με χρήση του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας (Balanced Scorecard) σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης

Ktistaki Margarita

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AAB3E4E7-80BC-4CE2-8E4F-3AFC265655A9
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαργαρίτα Κτιστάκη, "Περιβαλλοντική αξιολόγηση με χρήση του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας (Balanced Scorecard) σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79035
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μείζον πρόβλημα των τελευταίων χρόνων ενώ οι συνέπειες αυτής έχουν επηρεάσει ποικίλες και σημαντικές πτυχές της σύγχρονης καθημερινότητας. Από αυτό ωστόσο, επηρεάζεται ξεκάθαρα ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Επομένως έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για σχεδιασμό νέων δυναμικών συστημάτων μέτρησης απόδοσης, τα οποία συνδυάζουν την επίτευξη του οράματος ή των στρατηγικών δράσεων ενός οργανισμού, σε αντιστοιχία με την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που αυτό μπορεί να προκαλέσει στο περιβάλλον. Ένα τέτοιο στρατηγικό εργαλείο είναι ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας (Balanced Scorecard) που πρωτοδημοσιεύτηκε από τους Kaplan και Norton το 1992 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε διάφορες μορφές όπως το Eco, Green ή το Sustainability Balanced Scorecard. Στην παρούσα διπλωματική θα εφαρμοστεί ένας συνδυασμός των παραπάνω συστημάτων σε μια δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης. Σκοπός είναι να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μία σειρά στρατηγικών εργαλείων σχεδιασμού ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση των στόχων και των υπηρεσιών αυτής, έχοντας ως βάση τον περιορισμό των επιβλαβών παραγώγων και των επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και την προώθηση της βιωσιμότητας. Ο σχεδιασμός του Green Balanced Scorecard ξεκινά με τη σαφή ανάπτυξη της αποστολής της επιχείρησης και στη συνέχεια τη μελέτη των προοπτικών απόδοσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο τεσσάρων βασικών διαστάσεων: της χρηματοοικονομικής διάστασης, της διάστασης πελατών, της διάστασης εσωτερικών διαδικασιών και της διάστασης μάθησης και ανάπτυξης, προσαρμοσμένες για ‘πράσινους’ στόχους. Για να επιτευχθεί η μελέτη της απόδοσης στις παραπάνω διαστάσεις, επιλέχθηκαν οι κατάλληλοι δείκτες ώστε να πραγματοποιηθεί η συσχέτιση με το όραμα της επιχείρησης, έχοντας ωστόσο έναν μετρήσιμο χαρακτήρα. Το Green Balanced Scorecard σύστημα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, εφαρμόζεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων , με στόχο τον έλεγχο της εγκυρότητας του συγκεκριμένου πλαισίου, αλλά και την περιβαλλοντική αξιολόγηση της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά