Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων

Protopapas Tryfon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/587867AB-35C4-49B4-88BB-9E1F07E1A0A8
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Τρύφων Πρωτοπαπάς, "Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81058
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο να εξετάσει ένα νέο σύστημακοστολόγησης με την ονομασία Κοστολόγηση Βάσει Δραστηριοτήτων (Activity Based Costing). Επιδιώκει να αποδείξει πως ένα σύστημα Κοστολόγησης Βάσει Δραστηριοτήτων, εφόσον σχεδιαστεί και εφαρμοστεί κατάλληλα, μπορεί να συμβάλλει στη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων που οδηγούν στη βελτίωση της λειτουργίας και στο σχεδιασμό μιας κερδοφόρας παραγωγικής διαδικασίας. Οι εταιρίες χρειάζονται διάφορες πληροφορίες για τη λειτουργία τους ώστε να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις και να γίνονται πιο αποτελεσματικές στο χώρο της εργασίας. Ένας τρόπος για να αποκτήσουν αυτές τις πληροφορίες είναι να ερευνήσουν πώς τα κόστη προσδιορίζονται στα διαφορετικά αντικείμενα, δηλαδή στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες. Τα εργαλεία για την ανάλυση τουκόστους των προϊόντων, τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότερη διοίκηση μιαςοικονομικής μονάδας, είναι η Διοικητική Λογιστική και η Κοστολόγηση που θααναφερθούμε εκτενέστερα στα επόμενα κεφάλαια. Σκοπός λοιπόν της διπλωματικής εργασίας είναι να μας αναλύσει σε βάθος, μέσα από ορισμούς, έννοιες, σχήματα και παραδείγματα, μετά από μία σύντομη ιστορική αναδρομή, τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός συστήματος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων ( Activity-Based Costing). Για την καλύτερη κατανόηση της χρήσης ενός συστήματος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων αναπτύσσονται παραδείγματα κοστολόγησης.Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μετά από μια ιστορική αναδρομή στην ιστορία της οικονομικής επιστήμης, επεξηγείται η έννοια της οικονομικής μονάδας και τονίζεται η συμβολή της διοικητικής λογιστικής στη λήψη αποφάσεων στον επιχειρηματικό κόσμο και η σημασία της για την λειτουργία της επιχείρησης, την επιβίωσή της στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον αλλά και για την ανάπτυξή της.Στο δεύτερο κεφάλαιο προσδιορίζονται οι έννοιες κόστους, εξόδου, εσόδου καιδαπάνης. Αναφέρονται οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των τριών εννοιών και αναλύονται οι διακρίσεις του κόστους, του εξόδου και της δαπάνης σε κατηγορίες.Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται μια εννοιολογική προσέγγιση της κοστολόγησηςγενικά. Παρουσιάζονται εν συντομία, οι βασικές αρχές και οι διαδικασίες της κοστολόγησης.Αποσαφηνίζονται οι έννοιες Σύστημα – Μέθοδος κοστολόγησης. Εντοπίζονται οι τομείς στους οποίους μπορεί να γίνει χρήση των πληροφοριών που προκύπτουν από την κοστολόγηση. Γίνεται λόγος για τους σκοπούς της κοστολόγησης και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες εξασφαλίζεται η επιτυχία της εφαρμογής.Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην Κοστολόγηση Βάσει Δραστηριοτήτων κάνοντας μια ιστορική αναδρομή και παρουσιάζοντας τον ορισμό, τη φιλοσοφία, τις βασικές αρχές και τους στόχους υιοθέτησης ενός μοντέλου ABC. Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικές έννοιες της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων.Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται τα στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής τουσυστήματος Κοστολόγησης Βάσει Δραστηριοτήτων, τα πρακτικά προβλήματα πουπροκύπτουν κατά την εφαρμογή του και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες εξασφαλίζεται η επιτυχία της εφαρμογής.Στο έκτο κεφάλαιο αξιολογείται το σύστημα Κοστολόγησης Βάσει Δραστηριοτήτωνκαι περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που πηγάζουν από την εφαρμογή του. Επιπλέον παρατίθενται οι διαφορές μεταξύ του συστήματος κοστολόγησης κατά δραστηριότητα και των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης καθώς και δυο αριθμητικά παραδείγματα που κάνουν τις διαφορές πιο εμφανείς.Στο έβδομο κεφάλαιο δίνονται παραδείγματα εφαρμογής συστήματος ABCαναδεικνύοντας τη διευκόλυνση που παρέχει στη λήψη ορθολογικότερων καιαποτελεσματικότερων διοικητικών αποφάσεων.Στο κεφάλαιο οκτώ γίνεται μια μικρή προσπάθεια παρουσίασης της συμβολής τηςκοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων στο στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης με τη Διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων (ABM). Τέλος παρουσιάζονται συνοπτικά τασυμπεράσματα που προκύπτουν από τη χρήση της μεθοδολογίας ABC.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά