Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ικανοποίηση των εξωτερικών ασθενών ενός δημόσιου νοσοκομείου

Petrou Rafail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FEB30D4E-B623-41C4-8D51-C947191F30D9
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ραφαήλ Πέτρου, "Ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ικανοποίηση των εξωτερικών ασθενών ενός δημόσιου νοσοκομείου ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83311
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εύρεση των αναγκαίων και ικανών συνθηκών για την ικανοποίηση των εξωτερικών ασθενών ενός Δημόσιου Νοσοκομείου με χρήση των Ασαφών Συνόλων και της μεθόδου της Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με Ασαφή Σύνολα (Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis - fs/QCA).Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία προέρχονται από προγενέστερη έρευνα που είχε σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της πολυκριτήριας μεθόδου MUSA και είχε πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουλίου 2016. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στον εντοπισμό σχέσεων συνεπών υποσυνόλων ανάμεσα σε έξι διαστάσεις ικανοποίησης (αιτιώδεις συνθήκες) με βάση τις απαντήσεις στα επιμέρους υποκριτήρια και στην Ολική Ικανοποίηση (αποτέλεσμα).Αρχικά θα γίνει στατιστική ανάλυση προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τις προτιμήσεις των ασθενών και να μελετηθούν οι κατανομές των απαντήσεων στις διαστάσεις ικανοποίησης. Στη συνέχεια, θα γίνει μετατροπή των δεδομένων τύπου διάταξης σε τύπου διαστήματος, μέσω αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της μεθόδου MUSA, προκειμένου να υπολογιστούν οι βαθμοί συμμετοχής στα ασαφή σύνολα. Μέσω της fs/QCA θα επιδιωχθεί η εύρεση των λύσεων Σύνθετης (Complex), Ενδιάμεσης (Intermediate) και Φειδωλής (Parsimonious), οι οποίες είναι ικανές να οδηγήσουν στο αποτέλεσμα. Η fs/QCA αποτελεί μια κατάλληλη μέθοδο για τον προσδιορισμό μη συμμετρικών σχέσεων.Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 2 μέρη, το 1ο μέρος είναι το θεωρητικό (Κεφάλαια 1-4) και το 2ο είναι το πειραματικό (Κεφάλαια 5-7). Το 1ο κεφάλαιο είναι μια γενική εισαγωγή, μια παρουσίαση του Νοσοκομείου Χανίων, η περιγραφή των κριτηρίων που απαρτίζουν την έρευνα καθώς και η ταυτότητα της έρευνας. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά σε μελέτες που έχουν γίνει για την μέτρηση ικανοποίησης των ασθενών σε παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η μέθοδος fs/QCA, γίνεται αναφορά στην θεωρία των Ασαφών Συνόλων, η οποία είναι σημαντική για την υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής. Επίσης, γίνεται λόγος για τις κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά και τις βασικές πράξεις των ασαφών συνόλων. Στο 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το λογισμικό της μεθόδου fs/QCA, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διπλωματική.,Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται η στατιστική Ανάλυση των ερωτήσεων ικανοποίησης και των δημογραφικών στοιχείων της έρευνας. Στο 6ο Κεφάλαιο εφαρμόζεται η μέθοδος MUSAγια την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της πολυκριτήριας ανάλυσης και ακολουθεί η στατιστική ανάλυση των κατανομών των απαντήσεων στα κριτήρια με τη χρήση του SPSS.Στο 7ο κεφάλαιο εφαρμόζεται, αναλύεται και παρουσιάζεται όλη η διαδικασία της τεχνικής της fs/QCA, ούτως ώστε να επιτευχθεί η μελέτη των σχέσεων των κριτηρίων με το αποτέλεσμα και την εύρεση των τριών λύσεων της Σύνθετης (Complex), Ενδιάμεσης (Intermediate)και της Φειδωλής (Parsimonious).Τέλος, στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα Γενικά Συμπεράσματα που έχουν προκύψει μέσω της παρούσας εργασίας. Η εργασία έχει ως στόχο να εντοπίσει τους συνδυασμούς των κριτηρίων, οι οποίοι είναι ικανοί να οδηγήσουν σε υψηλή Ολική Ικανοποίηση ως προς τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά