Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυκριτήρια αξιολόγηση επενδύσεων στην αγορά επιχειρηματικών ακινήτων

Stefanakis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B12B6F3A-A192-416F-A72E-3374DF79E707
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Στεφανάκης, Πολυκριτήρια αξιολόγηση επενδύσεων στην αγορά επιχειρηματικών ακινήτων, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83418
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κύριος άξονας αυτής της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η δημιουργία ενός «εργαλείου» με στόχο την κατάταξη μιας ομάδας επιχειρηματικών γραφείων, μιας υποκατηγορίας εμπορικών ακινήτων, που βρίσκονται στις Η.Π.Α., βάσει της οικονομικής τους επίδοσης υπό την όψη ενός εν δυνάμει επενδυτή. Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της δομής αυτής της έρευνας, τα θέματα τα όποια πραγματεύεται πρόκειται να χωριστούν σε τρείς επιμέρους βασικές ενότητες.Ξεκινώντας, η πρώτη ενότητα ασχολείται με τη θεωρητική ανάλυση διαφορετικών πτυχών των επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα. Αναγνωρίζοντας την κυκλική πορεία των οικονομικών επιδόσεων του εν λόγω τομέα επένδυσης, αρχικά παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή της κατάστασης του στις Η.Π.Α. στην περίοδο 1970-1990. Το τμήμα αυτό κρίθηκε καίριο καθώς συνδέεται με την εξαγωγή κρίσιμων πληροφορίων, σημαντικών για να υπάρχει μια καλύτερη διαίσθηση όσον αφορά την πορεία μια επένδυσης σε εμπορικά ακίνητα γεγονός που κατά συνέπεια οδηγεί στην βοήθεια αποφυγής παρελθοντικών ατοπημάτων. Στην συνέχεα γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης της παρούσας κατάστασης του τομέα, με ταυτόχρονη αποσαφήνιση ορισμένων βασικών εννοιών που επηρεάζουν την οικονομική επίδοση του. Με το πέρας την κατάλληλης χρονικής ανάλυσης, ακολουθεί η επεξήγηση όρων που συνδέονται με τις έννοιες του κινδύνου, των απολαβών αλλά και του είδους επένδυσης σε εμπορικά ακίνητα. Έχοντας γίνει ήδη μια αναφορά στο είδος των επενδύσεων καθώς και στις απολαβές και τους κινδύνους που αυτές ενέχουν, παρουσιάζονται οι διάφορες συνιστώσες που αποτελούν το υπό ανάλυση είδος επένδυσης. Ολοκληρώνοντας την θεωρητική ανάλυση, ορίζεται τόσο το μακροοικονομικό όσο και το μικροοικονομικό περιβάλλον του εν λόγω τύπου επένδυσης.Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην ανάλυση, σε θεωρητικό επίπεδο, της μεθόδου χρήση της οποίας θα γίνει για την κατάταξη του δείγματος με το οποίο ασχολείται αυτή η διπλωματική. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται ELECTRE III και πρόκειται για ένα πολυκριτήριο εργαλείο ανάλυσης.Την βασική δομή αυτής της διπλωματικής εργασίας ολοκληρώνει η τρίτη ενότητα, στην οποία τόσο με την αξιοποίηση του περιεχομένου των προηγούμενων δύο ενοτήτων όσο και με την ανάλυση του δείγματος ορίζονται τα απαραίτητα κριτήρια, βάσει των οποίων πρόκειται να γίνει η κατάταξη των επιχειρηματικών γραφείων, διακρίνονται σε κατηγορίες και δίνονται σε αυτά βάρη σύμφωνα με τη φύση κα το επίπεδο επιρροής τους. Με το πέρας της συλλογής των κριτηρίων και των βαρών τους, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια εφαρμογής της μεθόδου, και αφού οριστούν τα απαραίτητα κατώφλια προτίμησης (p), αδιαφορίας (q) και veto (v), πραγματοποιείται η κατάταξη του δείγματος. Αναφέρεται πως εν τέλει η κατάταξη των επιχειρηματικών ακινήτων της εταιρείας Group RMC ήταν αρκετά ικανοποιητική, κρίνοντας από την ήδη υπάρχουσα πορεία των χαρτοφυλακίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά