Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενεργειακή αειφορία ευρωπαϊκών χωρών με ασαφή λογική

Fili Anastasia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0BDD5A98-30DC-431E-98CC-549DF3A0631E
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστασία Φίλη, "Ενεργειακή αειφορία ευρωπαϊκών χωρών με ασαφή λογική", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83616
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της προκείμενης εργασίας είναι να γίνει εκτίμηση της εθνικής ενεργειακής αειφορίας των Ευρωπαϊκών χωρών και να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα για την παρούσα ενεργειακή κατάσταση και τις προοπτικές για το μέλλον .Η εθνική ενεργειακή αειφορία, ενώ δεν είναι ορισμένη αυστηρά και με μοναδικό τρόπο, βασίζεται σε συγκεκριμένους παράγοντες όπως τη βιώσιμη και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, και την ενεργειακή ασφάλεια. Για να ποσοτικοποιήσουμε την εθνική αειφορία γίνεται χρήση του μοντέλου SAFE (Sustainability Assessment by Fuzzy Logic) (Phillis and Andriantiatsaholiniaina, 2001) το οποίο συνδυάζει συγκρίσιμες ποσοτικές αλλά και ποιοτικές πληροφορίες και επί μέρους δείκτες ενεργειακής αειφορίας με χρήση ασαφούς λογικής. Το μοντέλο SAFE υιοθετείται σε αυτή την εργασία διότι έχει εφαρμοστεί επιτυχώς στο παρελθόν για την εκτίμηση της αειφόρου ανάπτυξης χωρών και επιχειρήσεων, και γιατί εμπεριέχει τη χρήση ασαφούς λογικής για τον υπολογισμό της συνολικής αειφορίας και έτσι παρακάμπτει προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλα μοντέλα. Αφενός επιτρέπει την επεξεργασία πληροφοριών που δεν είναι αυστηρά συμβατές μεταξύ τους και αφετέρου έχει την ικανότητα να συνδέει μεταβλητές για τις οποίες υπάρχει εξ αρχής ελλιπής πληροφορία. Έτσι, η ασαφής λογική είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να διαχειριστεί την μη γραμμικότητα της έννοιας της αειφορίας.Με τη βοήθεια του μοντέλου SAFE θα εξετασθούν οι κύριες διαστάσεις της ενεργειακής αειφορίας, όπως Περιβάλλον, Ανθρώπινο σύστημα-Κοινωνία, Οικονομία, Ενεργειακό σύστημα και Ενεργειακή ασφάλεια (Grigoroudis et al., 2018). Κάθε διάσταση αξιολογείται με βάση επί μέρους συνιστώσες και δείκτες που συνδέονται μεταξύ τους με μία ιεραρχική δομή. Εάν δοθεί η μορφή δέντρου σε αυτή τη δομή, οι δείκτες αποτελούν τα φύλλα, οι συνιστώσες και οι διαστάσεις τα κλαδιά, ενώ ο κορμός περιγράφει τη συνολική αειφορία.Δεδομένα για τους δείκτες συλλέγονται από διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπως η Eurostat για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η OECD. Επειδή για πολλές χώρες υπάρχει έλλειψη δεδομένων και πολλοί δείκτες δεν είναι διαθέσιμοι, σε αυτή την εργασία εξετάζονται Ευρωπαϊκές χώρες.Συγκεκριμένα τα βήματα που ακολουθώνται σε αυτή την εργασία είναι τα εξής:• Συλλογή δεικτών από διεθνείς βάσεις δεδομένων.• Εκθετική εξομάλυνση (exponential smoothing) χρονοσειρών και μετατροπή αυτών σε μοναδικό αριθμό.• Κανονικοποίηση αυτών των αριθμών στο διάστημα [0,1] με γραμμική παρεμβολή.• Ασαφής σύνθεση των δεικτών σε συνολικό, βάσει της προαναφερθείσας ιεραρχικής δομής.• Υπολογισμός της συνολικής ενεργειακής αειφορίας των Ευρωπαϊκών χωρών.• Κατάταξη χωρών με βάση την ενεργειακή αειφορία.• Ανάλυση ευαισθησίας για την εύρεση των παραγόντων που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην ενεργειακή αειφορία για κάθε χώρα, και επομένως συμβάλλουν περισσότερο στη βελτίωσή της.• Διαχρονική εξέλιξη της κατάταξης των χωρών.• Διερεύνηση της συσχέτισης της ενεργειακής αειφορίας με βασικούς δείκτες όπως π.χ. το ΑΕΠ κάθε χώρας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά