Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δόμηση και εφαρμογή μοντέλου μέτρησης επιχειρηματικής αποδοτικότητας

Zomas Iosif

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BCA9410D-8B19-44FE-8A18-9712C74440C6
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωσήφ Ζόμας, "Δόμηση και εφαρμογή μοντέλου μέτρησης επιχειρηματικής αποδοτικότητας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84461
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη βιβλιογραφική ανάλυση των συστημάτων μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων, αλλά και στη δόμηση και στην εφαρμογή ενός ανεξάρτητου μοντέλου μέτρησης επιχειρηματικής αποδοτικότητας.Αρχικά, στα πρώτα δύο κεφάλαια, παρατίθενται σημαντικοί ορισμοί γύρω από την έννοια της αποδοτικότητας, αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους δημιουργείται η ανάγκη μέτρησής της και επεξηγείται ένα σύνολο αριθμοδεικτών (χρηματοοικονομικών και μη), οι οποίοι χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της μέτρησης.Στη συνέχεια, στο 3ο κεφάλαιο, αναφέρονται οι συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται για την ορθή εφαρμογή και μέτρηση της απόδοσης και περιγράφονται οι κυριότερες μέθοδοι μέτρησης αποδοτικότητας, που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Αρχικά περιγράφεται η μέθοδος Balance Scorecard, οι τέσσερις προοπτικές των επιχειρηματικών μονάδων και δίνεται μια επεξήγηση των βημάτων σχεδιασμού μια κάρτας ισορροπημένης στοχοθεσίας. Αναλύονται, επιπρόσθετα, το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM) και το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (CAF) και περιγράφονται τα επίπεδά που εμπεριέχουν και τα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή τους σε μια επιχείρηση. Έπειτα αναφέρεται η μέθοδος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM), με έμφαση στις κύριες αρχές εφαρμογής της μεθόδου, τους στόχους αυτού του μοντέλου, τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί και τέλος στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας από την εφαρμογή του, καθώς και η μέθοδος της Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking), οι στόχοι τα οφέλη, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και μία σειρά εργαλείων απαραίτητα για την εφαρμογή της μεθόδου. Αναλύονται τα κύρια σημεία και τα πλεονεκτήματα εφαρμογής των πλαισίων Six Sigma και 7S και των μεθόδων SEM και Performance Prism.Στο 4ο κεφάλαιο συγκρίνονται οι κυριότερες από αυτές τις μεθόδους, με ένα σύνολο αντικειμενικών κριτηρίων, γίνεται σύνοψη των αποτελεσμάτων της σύγκρισης και τέλος, στο 5ο κεφάλαιο υλοποιείται ένα αυτοτελές μοντέλο μέτρησης αποδοτικότητας, με τη χρήση της VBA του Excel και βασιζόμενο στο πλαίσιο που αναπτύχθηκε από τη μελέτη των κυριότερων μεθόδων της βιβλιογραφίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά