Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση των συνθηκών πυρόλυσης ελαιοπυρήνα στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου βιοεξανθρακώματος

Vogiatzakis Stamatis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/19B169FD-B171-4959-8352-4AF1BBD0B627
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταμάτης Βογιατζάκης,''Επίδραση των συνθηκών πυρόλυσης ελαιοπυρήνα στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου βιοεξανθρακώματος'', Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84475
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής μελετήθηκε σε πρώτη φάση η παραγωγή βιοεξανθρακώματος από ελαιοπυρήνα που προέρχεται από την εταιρία ABEA που εδρεύει στα Χανιά και αποτελεί προϊόν επεξεργασίας των καρπών ελαιόδεντρου που ελήφθησαν απο τις τοπικές αγροτικές καλλιέργειες του νομού Χανίων. Με χρήση του παραπάνω δείγματος, πραγματοποιήθηκε η παραγωγή βιοεξανθρακωμάτων σε δύο θερμοκρασίες πυρόλυσης (450 °C και 550 °C).Μετά το στάδιο της παραγωγής των βιοεξανθρακωμάτων, ακολούθησε ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός τους. Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις για τον προσδιορισμό της απόδοσης της πυρόλυσης, των ποσοστών της τέφρας, της πτητικής ύλης, του pH, της ειδικής επιφάνειας, όπως και ανάλυση υπέρυθρης φασματοσκοπίας FT/IR, θερμοβαρυμετρική ανάλυση TG και στοιχειακή ανάλυση των βιοεξανθρακωμάτων. Από τις συγκεκριμένες αναλύσεις προέκυψε ότι το βέλτιστο από τα δύο βιοεξανθρακώματα, βάσει φυσικοχημικών ιδιοτήτων, ήταν αυτό που προέκυψε από την πυρόλυση στην θερμοκρασία των 550 °C.Το επόμενο στάδιο της πειραματικής διαδικασίας αφορούσε στη μελέτη απομάκρυνσης της αντιβιωτικής ουσίας ciprofloxacin, με χρήση ρυθμιστικού διαλύματος σταθερού pH 7 και των δύο βιοεξανθρακωμάτων ως προσροφητές. Aρχικά μελετήθηκε η προσροφητική ικανότητα των δύο βιοεξανθακωμάτων σε συγκέντρωση της αντιβιωτικής ουσίας (ciprofloxacin) 25 μmol/L σε θερμοκρασία 25 °C. Επειδή η προσροφητική ικανότητα του βιοεξανθρακώματος στους 550 °C ήταν ανώτερη από αυτή του βιοεξανθρακώματος στους 450 °C, η συνέχιση των πειραμάτων προσρόφησης έγινε αποκλειστικά με το πρώτο. Στη συνέχεια μελετήθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας (25 °C και 40 °C) στην προσρόφηση της αντιβιωτικής ουσίας. Η προσρόφηση της ciprofloxacin στα δείγματα του βιοεξανθρακώματος των 550 °C, μελετήθηκε με τα μοντέλα Langmuir (συντελεστής συσχέτισης R2>0,989) και Freundlich (συντελεστής συσχέτισης R2>0,894). Συγκεκριμένα, ο ρυθμός προσρόφησης στους 40 °C ήταν μεγαλύτερος, σε σχέση με τον ρυθμό στη θερμοκρασία των 25 °C, 0,017 μmol/mg και 0,015 μmol/mg, αντίστοιχα.Τέλος, πραγματοποιήθηκε μοντελοποίηση των κινητικών πειραμάτων προσρόφησης χρησιμοποιώντας τα κινητικά μοντέλα ψευδο-πρώτης και ψευδο-δεύτερης τάξης. Για την προσομοίωση των αποτελεσμάτων έγινε χρήση του excel για την γραμμική μορφή και του προγράμματος Sigmaplot 12 για την μη γραμμική μορφή των δύο κινητικών μοντέλων. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης έδειξαν ότι το κινητικό μοντέλο της ψευδο-δεύτερης τάξης προσομοιώνει καλύτερα τα πειραματικά δεδομένα προσρόφησης της ciprofloxacin (συντελεστής συσχέτισης R2 >0,964), με τη γραμμική μορφή να υπερισχύει.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά