Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση τρωτότητας σε βιομηχανία τροφίμων

Mourouzidou Parthena

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FCFBA545-5ED3-4DB1-9952-2F6BB7B82B80
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παρθένα Μουρουζίδου, "Εκτίμηση τρωτότητας σε βιομηχανία τροφίμων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84494
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση της απάτης τροφίμων και την αξιολόγηση της ευπάθειας, καθώς επίσης και την εφαρμογή προτύπων ασφάλειας. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης για την καταπολέμηση της απάτης τροφίμων και την αξιολόγηση της ευπάθειας, καθώς επίσης και της προστασία των βιομηχανιών τροφίμων από κακοπροαίρετες ενέργειες. Η απάτη των τροφίμων αποτελεί πλέον ένα σημαντικό κεφάλαιο στα αναβαθμισμένα συστήματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, καθώς απαιτείται από τα περισσότερα πρότυπα στον τομέα των τροφίμων.Αρχικά, παρουσιάζονται οι έννοιες της απάτης των τροφίμων (food fraud), της άμυνας των τροφίμων (food defense) και της ασφάλειας των τροφίμων (food safety), καθώς και η συσχέτισή τους με την επιβάρυνση της υγείας του καταναλωτή. Παράλληλα, αναλύεται η τρωτότητα και η ευπάθεια των τροφίμων καθώς επίσης και η αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλεια, την άμυνα και την απάτη σε τρόφιμα. Εξετάζονται, επίσης, και τα διαφορετικά κριτήρια προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός επικινδυνότητας για κάθε κριτήριο και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για τον μετριασμό αυτού του κινδύνου. Στη συνέχεια αναλύεται το HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), το οποίο αποτελεί μία συστηματική προσέγγιση με βάση τις αρχές του Κώδικας Τροφίμων και έχει στόχο τον προσδιορισμό των Κρίσιμων Σημείων για την πρόληψη, περιορισμό ή εξάλειψη όλων των πιθανών φυσικών, χημικών και βιολογικών κινδύνων που δύναται να εμφανιστούν σε ένα τρόφιμο κατά την παραγωγική του διαδικασία. Επίσης αναλύονται τα πρότυπα τα οποία είναι αποδεκτά από τον οργανισμό GFSI όπως είναι το BRC, IFS, FSSC 22000 Food Products. Τέλος διενεργείται η εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης και αξιολόγησης της ευπάθειας των τροφίμων και η ενσωμάτωση του σε μια βιομηχανία τροφίμων. Η εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων και παρουσίαση της μεθοδολογίας του συστήματος που κατασκευάστηκε για την αξιολόγησης των απειλών και της τρωτότητας με τη χρήση του MS Excel και του λογισμικού Πολυκριτήρια ανάλυσης UTADIS. 

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά