Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόβλεψη ποσοστών ανεργίας στην Ελλάδα με το νεύρο ασαφές σύστημα Anfis

Kalpakidou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5C915812-80B4-47D2-9312-83515013D03E
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Καλπακίδου, "Πρόβλεψη ποσοστών ανεργίας στην Ελλάδα με το νεύρο ασαφές σύστημα Anfis", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84606
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της δυνατότητας πρόβλεψης των ποσοστών ανεργίας στην Ελλάδα, λαμβάνοντας στοιχεία από την περίοδο 2004-2018, μέσω της χρήσης του προσαρμοστικού νεύρο ασαφούς συστήματος ANFIS.Η επιλογή του συστήματος Αnfis έγινε κατόπιν βιβλιογραφικής έρευνας με άλλες μεθόδους προβλέψεων σε άλλους τομείς ερευνών. Σε σχέση με άλλες μεθόδους, παρουσιάζει υψηλά ποσοστά επιτυχίας και αποδεικνύει την υπεροχή του και τις δυνατότητες εξέλιξης των προσαρμοστικών νεύρο ασαφών δικτύων που δοκιμάζονται στην παρούσα έρευνα στις τιμές των ποσοστών ανεργίας.Το φαινόμενο της ανεργίας προκαλεί έντονους προβληματισμούς και διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Η αναζήτηση πληροφοριών από το παρελθόν και η επεξεργασία αυτών με κατάλληλες προβλεπτικές μεθόδους δίνει τη δυνατότητα απόκτησης απαραίτητης γνώσης για το παρόν και το μέλλον. Κύριος στόχος είναι ο σχεδιασμός ενεργητικών πολιτικών με μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για την κοινωνία.Εισαγωγικά, παρουσιάζεται ο ορισμός της ανεργίας, τα είδη μέτρησης ,τα αίτια ,οι συνέπειες, και οι τρόποι αντιμετώπισης της. Κατόπιν, γίνεται μια εισαγωγή στις μεθόδους πρόβλεψης, παρουσίαση και συνοπτική περιγραφή τους. Στη συνεχεία, παρουσιάζεται η έννοια της ασαφούς λογικής, συνάρτηση συμμετοχής, ιδιότητες των ασαφών συνόλων. Παρακάτω, γίνεται αναφορά στα νευρωνικά δίκτυα, ορισμός νευρωνικού δικτύου, ιστορικά στοιχεία, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, χρήση νευρωνικών δικτύων και εφαρμογές αρχιτεκτονικών νευρωνικών δικτύων. Επόμενα, παρουσιάζετε η θεωρία των προσαρμοστικών νεύρο ασαφή συστημάτων με εκτενή αναφορά στο μοντέλο Αnfis και την αρχιτεκτονική του. Ακόλουθα, γίνεται η μελέτη περίπτωσης των ποσοστών ανεργίας, προγραμματισμός σε περιβάλλον Matlab και αναλύονται τα αποτελέσματα του μοντέλου. Τέλος, καταλήγουμε σε συμπεράσματα για τις προβλεπτικές δυνατότητες του μοντέλου Anfis σε σχέση με τα ποσοστά της ανεργίας τα επόμενα χρόνια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά