Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση ικανοποίησης του προσωπικού των ΕΛ.ΠΕ. μέσω της μεθόδου ποιοτικής συγκριτικής ανάλυσης με ασαφή σύνολα και του μοντέλου του Kano

Saridaki Areti

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C48D7D2D-F9DD-4DA4-B6BF-982D3B4433E7
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αρετή Σαριδάκη, "Ανάλυση ικανοποίησης του προσωπικού των ΕΛ.ΠΕ. μέσω της μεθόδου ποιοτικής συγκριτικής ανάλυσης με ασαφή σύνολα και του μοντέλου του Kano", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84753
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εύρεση των αναγκαίων και ικανών συνθηκών για την ικανοποίηση των εργαζομένων/στελεχών της Ελληνικής επιχείρησης ΕΛ.ΠΕ., με χρήση της μεθόδου της Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με Ασαφή Σύνολα (Fuzzy – Set Qualitative Comparative Analysis – fsQCA). Η μέθοδος αυτή, θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό της σχέσης ανάμεσα σε δέκα (10) διαστάσεις ικανοποίησης των εργαζομένων / στελεχών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της ελληνικής επιχείρησης Πετρελαίων ΕΛ.ΠΕ. και της Ολικής Ικανοποίησης. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία προέρχονται από προγενέστερη έρευνα που είχε σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της πολυκριτήριας μεθόδου MUSA (Χριστίνα Δέδε, 2014).Κύρια επιδίωξη είναι να εντοπιστούν οι αιτιώδεις συνθήκες (συνδυασμοί των διαστάσεων ικανοποίησης), οι οποίες είναι ικανές να οδηγήσουν σε υψηλή Ολική Ικανοποίηση. Επίσης, θα επιδιωχθεί ο εντοπισμός τυχόν αναγκαίων συνθηκών για την παρουσία των αποτελεσμάτων.H παρούσα εργασία αποσκοπεί στον εντοπισμό σχέσεων συνεπών υποσυνόλων ανάμεσα αφενός στις δέκα διαστάσεις ικανοποίησης (αιτιώδεις συνθήκες), με βάση τις απαντήσεις στα επιμέρους κριτήρια και στην Ολική Ικανοποίηση (τελικό αποτέλεσμα).Για την αξιοποίηση των ποιοτικών δεδομένων υλοποιήθηκε αρχικά, στατιστική ανάλυση δεδομένων, με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, προκειμένου να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα για τις προτιμήσεις των εργαζομένων / στελεχών και να μελετηθούν οι κατανομές των απαντήσεων στις διαστάσεις ικανοποίησης. Στη συνέχεια, έγινε χρήση των δεδομένων τύπου διάταξης των αποτελεσμάτων της πολυκριτήριας μεθόδου MUSA, προκειμένου να υπολογιστούν οι βαθμοί συμμετοχής στα ασαφή σύνολα. Μέσω της fsQCA με λογισμικό fsQCA ver. 2.5., θα επιδιωχθεί η εύρεση των συνδυασμών των αιτιωδών συνθηκών – μονοπάτια των λύσεων Σύνθετης (Complex), Ενδιάμεσης (Intermediate) και Φειδωλής (Parsimonious), οι οποίοι είναι ικανοί να οδηγήσουν στο τελικό αποτέλεσμα. Η fsQCA αποτελεί μια κατάλληλη μέθοδο για τον προσδιορισμό μη συμμετρικών σχέσεων.Τέλος έγινε εφαρμογή μιας μεθόδου – προέκτασης του μοντέλου του Kano, σύμφωνα με το οποίο τα χαρακτηριστικά ποιότητας ταξινομούνται σε τρία διακριτά επίπεδα: της αναμενόμενης ποιότητας, της επιθυμητής ποιότητας και της ελκυστικής ποιότητας. Σκοπός, της εφαρμογής του μοντέλου αυτού, είναι να αποκτηθεί γνώση γύρω από τις απαιτήσεις –προσδοκίες των εργαζομένων / στελεχών, για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες τους.Στα τελικά αποτελέσματα, εντοπίστηκαν οι συνδυασμοί των κριτηρίων ικανοποίησης που είναι ικανοί στο να οδηγήσουν σε υψηλή Ολική Ικανοποίηση ως προς τη λειτουργία της Ελληνικής επιχείρησης Πετρελαίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά