Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Το πλαίσιο μισθώσεων ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα : Ανάλυση περίπτωσης μίσθωσης και αναβάθμισης ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή των Χανίων.

Louvitakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B2596901-4287-4F8C-A931-0C1E8A8B1AF5
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Λουβιτάκης, "Το πλαίσιο μισθώσεων ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα : Ανάλυση περίπτωσης μίσθωσης και αναβάθμισης ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή των Χανίων.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84838
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η ανάγκη για χρηματοδότηση των επιχειρημα-τικών σχεδίων, κρίνεται ως επιτακτική, πόσο μάλλον όταν αυτά τα σχέδια προσανατολίζονται σε επενδύσεις εντάσεως παγίων, όπως αυτόν του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας. Εν μέσω μιας εποχής με την πρόσβαση στο πιστωτικό σύστημα να καθίσταται εξαιρετικά περιορισμένη, οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης όπως ο θεσμός των μισθώσεων, μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης ή να επιφέρει αντίστροφα αποτελέσματα. Αυτό πραγματεύεται και η παρούσα εργασία, της οποίας ο σκοπός είναι διττός. Αφενός μεν, να αναλυθεί το θεσμικό και νομικό πλαίσιο των μισθώσεων, η προοπτική τους ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης, και αφετέρου δε, να εξεταστεί η εφαρμογή του θεσμού της μίσθωσης στον ξενοδοχειακό κλάδο προκειμένου να καταγραφούν οι επιπτώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής μετά τις αλλαγές που επέφερε στο Λογιστικό Σύστημα, το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Πλαίσιο Αναφορών 16. Η εργασία είναι δομημένη σε δύο μέρη, όπως παρακάτω. Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση στην έννοια του τουρισμού και τα βασικά οικονομικά του μεγέθη, απαριθμούνται τα είδη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που δραστηριο-ποιούνται σε εθνικό επίπεδο, ενώ αποτυπώνονται και οι ανάγκες τους για χρηματοδότηση παρουσιάζοντας παράλληλα τις πιο διαδεδομένες πηγές χρηματοδότησης. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο των μισθώσεων, το νομοθετικό και ρυθμιστικό τους πλαίσιο και εντοπίζονται οι βασικές αλλαγές που επέφερε, το νέο Διεθνές Λογιστικό Πλαίσιο Αναφορών στο θεσμό των μισθώσεων και το λογιστικό σύστημα. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η εφαρμογή του θεσμού της μίσθωσης, μέσα από μια μελέτης περίπτωσης, προσανατολισμένη στον ξενοδοχειακό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη περίπτωσης αφορά στη σύμβαση μίσθωσης και ανακαίνισης μιας Ξενοδοχειακής Μονάδας. Προκαταρκτικά στάδια αυτής αποτελούν, η γενική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της μονάδας, η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού της περιβάλλοντος («SWOT Αnalysis») και η τμηματοποίηση («segmentation») της αγοράς. Στη συνέχεια και αφού αναπτύσσεται η στρατηγική που θα υλοποιήσει η επιχείρηση, προσδιορίζεται η αγορά στόχος («targeting»), αναλύονται οι εργασίες αναβάθμισης της μονάδας και η ανασύσταση της λειτουργικής της δομής. Έπειτα, γίνεται η ανάλυση κόστους του έργου, ενώ παράλληλα και σε προϋπολογιστική βάση, αποτυπώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της μονάδας προκειμένου να καταρτιστούν οι οικονομικές της καταστάσεις, όπως Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ισολογισμός και ανάλυση Ταμειακών Ροών. Στο τέλος, περιγράφεται η χρηματοοικονομική αξιολόγηση της επένδυσης με τη μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV), του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης (IRR) καθώς και με τη χρήση σημαντικών αριθμοδεικτών, προκειμένου να εξεταστεί εάν το επενδυτικό σχέδιο είναι βιώσιμο ή όχι. Στόχος, είναι η εξέταση της αποδοτικότητας της μίσθωσης ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης μετά την εφαρμογή των αλλαγών που επέφερε στο λογιστικό χειρισμό των μισθώσεων το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ 16), και εξέταση της βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά