Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση επένδυσης για την κατασκευή ενός μεγάλου ξενοδοχείου

Katsara Angeliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/26B6F9A8-0C68-42B4-A8C0-D96182E354FE
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αγγελική Κατσαρά, "Αξιολόγηση επένδυσης για την κατασκευή ενός μεγάλου ξενοδοχείου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87026
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην οικονομοτεχνική αξιολόγηση ενός υπό υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου ύψους 5.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνει την ανέγερση και λειτουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος, αποτελούμενο από δύο ξενοδοχειακές μονάδες τεσσάρων αστέρων η κάθε μία, στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων. Φορέας της επένδυσης είναι μια υπό ίδρυση ετερόρρυθμος εταιρεία . Αρχικά, γίνεται μια περιγραφή του τουριστικού κλάδου στη χώρα μας, και ειδικότερα στην Κρήτη και το νομό Χανίων, όπου μέσα από στατιστικά στοιχεία και σχετικά διαγράμματα, παρουσιάζονται το τουριστικό προϊόν και οι προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και οι υπάρχουσες υλικοτεχνικές υποδομές.Μείζονος σημασίας ρόλο διαδραματίζει το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, το οποίο περιγράφεται και αναλύεται, με αναφορά στους δημόσιους φορείς και οργανισμούς που πλαισιώνουν τις επιχειρήσεις του κλάδου, στους tour operators που δραστηριοποιούνται στον τομέα λειτουργίας της επένδυσης, στον υφιστάμενο ανταγωνισμό και στη σύνθεση της αγοράς στόχου, καθώς και swot analysis της επένδυσης.Ακολουθεί η παρουσίαση των μεθόδων οικονομοτεχνικής ανάλυσης και αξιολόγησης της επένδυσης, με λεπτομερή καταγραφή των διαφόρων κριτηρίων αξιολόγησης, τη μεθοδολογία και τις παραμέτρους που λαμβάνουν υπόψη τους, καθώς και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του κάθε κριτηρίου. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά το επενδυτικό σχέδιο, που περιλαμβάνει την περιγραφή του φορέα της επένδυσης και του τόπου υλοποίησης, τον προσδιορισμό του κόστους και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, την ανάλυση και τεκμηρίωση των εισροών-εκροών της επένδυσης, την πρόβλεψη των οικονομικών αποτελεσμάτων 10ετίας.Με την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων και μεθόδων οικονομοτεχνικής ανάλυσης αξιολογείται η επένδυση, με βάση τα δεδομένα του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου και η παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της επένδυσης.Έπονται τα συμπεράσματα της οικονομοτεχνικής μελέτης και αξιολόγησης της επένδυσης και συνοψίζονται τα βασικά σημεία.Η εργασία ολοκληρώνεται με την αναφορά της σχετικής βιβλιογραφίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά