Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολογήσεις παραγόντων ESG και η σχέση τους με τον πιστωτικό κίνδυνο επιχειρήσεων

Dimaki Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FD129402-2140-4FFE-8A57-0C6097C6E8E9
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Δημάκη, "Αξιολογήσεις παραγόντων ESG και η σχέση τους με τον πιστωτικό κίνδυνο επιχειρήσεων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87064
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Μέσα στο πλαίσιο των ραγδαίων παγκόσμιων εξελίξεων σε όλους τους τομείς, το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης έχει έρθει στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος από φορείς λήψης μέτρων πολιτικής, αλλά και μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου. Πρόκειται για ένα φλέγον ζήτημα, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο, ενθαρρύνει και παροτρύνει τις κοινωνίες, τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς αλλά και τους επενδυτές, οδηγώντας τους στην εφαρμογή νέων πρακτικών. Η έννοια του ESG περιλαμβάνει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Μέσω αυτού, αξιολογείται η ικανότητα των εταιρειών να είναι μακροπρόθεσμα αποδοτικές. Έχει παρατηρηθεί ότι η υψηλή αξία των επιχειρήσεων δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της οικονομικής τους απόδοσης. Πλέον, είναι αξιοσημείωτη η συμβολή των μη οικονομικών κατευθύνσεων, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι κοινωνικές αξίες έχουν προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον. Υπό αυτό το πρίσμα, εδραιώνεται όλο και περισσότερο η ιδέα της πλήρους αφομοίωσης της βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχία τους.Η παρούσα διπλωματική, μελετάει την επίδραση των παραγόντων ESG σε τομείς όπως η λήψη επενδυτικών αποφάσεων, η εταιρική και τραπεζική χρηματοδότηση. Στα πλαίσια της έρευνας συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αποσκοπούσε στην αξιολόγηση του ρίσκου του ESG σε τομείς όπως είναι οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές, οι επενδυτικές και χρηματοοικονομικές εταιρείες. Επιπλέον, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε αποτέλεσε τη βάση για τη μελέτη των βαρών των κριτηρίων από τα οποία προκύπτει ποιά από αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Επιπρόσθετα, συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία των 22 μεγαλύτερων οίκων αξιολόγησης ESG, με σκοπό την έρευνα του τρόπου ενσωμάτωσης των παραγόντων ESG στη διεξαγωγή των βαθμολογιών των εταιρειών. Η διπλωματική εργασία οργανώνεται σε έξι κεφάλαια, περιλαμβάνοντας την εισαγωγή. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στην έννοια του ESG, της ιστορίας του και της συμβολής του στους διάφορους τομείς. Στη συνέχεια, δόθηκε έμφαση στην Ευρωπαϊκή βιώσιμη χρηματοδότηση. Το 3ο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη σημασία και τη χρησιμότητα των αξιολογήσεων ESG. Επιπλέον γίνεται σύντομη αναφορά στους 22 πιο σημαντικούς οίκους αξιολόγησης ESG. Στη συνέχεια, το 4ο κεφάλαιο καλύπτει την ανάλυση για τις σχετικές μεθοδολογίες που συνεχώς αναπτύσσονται καθώς και για την ενσωμάτωση αυτών στη λειτουργία των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων. Τέλος, συνοψίζονται τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας και παρουσιάζονται ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και χρήζουν εξέλιξης στο μέλλον.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά