Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση κινδύνων ασφάλειας και υγείας σε βιομηχανία παραγωγής τροφίμων

Ypsilantis Dimitris

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8D6C0C33-FCBC-44B8-9141-6D243DACE184
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτρης Υψηλάντης, "Εκτίμηση κινδύνων ασφάλειας και υγείας σε βιομηχανία παραγωγής τροφίμων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87455
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία καλύπτει την εκτίμηση κινδύνων και τα ελάχιστα μέτρα πρόληψης τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται στις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες της εταιρείας Delicacy Food Ltd Βιομηχανική Περιοχή Δερύνειας στην Επαρχία Αμμοχώστου.Κατά την ετοιμασία της έκθεσης εκτίμησης κινδύνων ασφάλειας και υγείας λήφθηκαν υπόψη οι πρόνοιες των νομοθεσιών και κανονισμών που έχουν θεσπιστεί και η παρούσα έκθεση εκτίμησης κινδύνων ασφάλειας και υγείας καλύπτει τις απαιτήσεις των Περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας.Σκοπός της μελέτης εκτίμησης κινδύνων ασφάλειας και υγείας είναι η καταγραφή και εκτίμηση των κινδύνων με απώτερο σκοπό την μείωση της επικινδυνότητας και τη δημιουργία ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας στους χώρους εργασίας. Οι συνθήκες αυτές καλύπτουν τους εργοδοτούμενους αλλά και τρίτα πρόσωπα που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εταιρείας όπως πελάτες - επισκέπτες, προμηθευτές, υπεργολάβοι, γείτονες και διερχόμενοι. Κάναμε χρήση της μεθόδου διαγραμμάτων bow-tie και της μεθόδου ORA (Occupational Risk Assessment) οπου αναλύθηκαν οι συχνότερες πηγές κινδύνων που εμφανίζονται στο χώρο παράγωγης της εταιρίας με τη μέθοδο των bow-tie και στην συνέχεια με τη χρήση της μεθόδου ORA μοντελοποιήθηκαν οι επιπτώσεις των επαγγελματικών κινδύνων. Δηλαδή υπολογίστηκε ο δείκτης ατομικής διακινδύνευσης R για τον κάθε κίνδυνο ξεχωριστά ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί το επίπεδο επικινδυνότητας του κάθε κινδύνου.Μέσα από την μελέτη αυτή η εταιρεία θα εφαρμόζει προληπτική πολιτική έναντι των πιθανών κινδύνων ασφάλειας και υγείας και θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα ενημέρωσης και επικοινωνίας και την αποτελεσματική προστασία όλων των δυνητικά επηρεαζόμενων από κινδύνους που πηγάζουν από τις δραστηριότητες της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά