Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυκριτήρια μεθοδολογία μέτρησης της ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου προσωπικού του κέντρου εξομοιωτών αρμάτων

Mermiklis Apostolos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/349B5551-6FCA-4141-8A69-1FBAA4B397CF
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Απόστολος Μερμικλής, "Πολυκριτήρια μεθοδολογία μέτρησης της ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου προσωπικού του κέντρου εξομοιωτών αρμάτων ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87637
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής «Πολυκριτήρια Μεθοδολογία Μέτρη-σης της Ικανοποίησης του Εκπαιδευόμενου Προσωπικού του Κέντρου Εξομοιωτών Αρμά-των» διεξήχθη έρευνα η οποία αναφερόταν στην ικανοποίηση των εκπαιδευομένων από την παρεχόμενη εκπαίδευση του Κέντρου Εξομοιωτών Αρμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα εστίασε σε προσωπικό ανεξαρτήτως επαγγελματικής εμπειρίας, βαθμού, ηλι-κίας και φύλου με απώτερο σκοπό την εξόρυξη του επιπέδου ικανοποίησης των εκπαιδευ-ομένων και την εξεύρεση των σημείων βελτίωσης του Κέντρου Εξομοιωτών. Ορίζοντας λοιπόν σε πρώτη φάση το θεωρητικό υπόβαθρο της Ικανοποίησης στην Εκπαί-δευση και τη Μεθοδολογική προσέγγιση της Μεθόδου MUSA, καθορίστηκε το δείγμα και οι βασικοί στόχοι της έρευνας. Σε δεύτερη φάση, τηρήθηκαν επακριβώς όλα τα βήματα της διαδικασίας σχεδιασμού μίας έρευνας, το οποίο μεταξύ άλλων αποτελεί και ένα από τα βασικότερα στάδια εφαρμογής ενός προγράμματος μέτρησης ικανοποίησης, αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο διαμέσου του οποίου έγινε και η συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων.Ολοκληρώνοντας επιτυχώς τη διαδικασία της συλλογής δεδομένων ακολούθησε η εξαγω-γή των αποτελεσμάτων μέσω του προγράμματος της MUSA, μίας πολυκριτήριας μεθόδου μέτρησης ικανοποίησης, η οποία επιλέχθηκε να εφαρμοσθεί στην παρούσα εργασία. Τα αποτελέσματα της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων αναλύονται εκτενέστερα, εξάγονται συμπεράσματα και παρατίθενται προτάσεις βελτίωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά