Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η σχέση λογικού και ιστορικού στο γίγνεσθαι της διαλεκτικής λογικής. Επιστημολογικές έρευνες στο έργο των Χέγκελ, Μαρξ και Βαζιούλιν.

Ninos Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5C8E4CD2-E3F7-40D9-A488-B0949BF251B2
Έτος 2021
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Νίνος, "Η σχέση λογικού και ιστορικού στο γίγνεσθαι της διαλεκτικής λογικής. Επιστημολογικές έρευνες στο έργο των Χέγκελ, Μαρξ και Βαζιούλιν.", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88202
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται η διαλεκτική λογική ως αναπτυξιακή διαδικασία. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι διαρθρωτικοί μετασχηματισμοί της διαλεκτικής λογικής κατά τη διαδικασία της ιστορικής της ανάπτυξης, υπό το πρίσμα της σχέσης λογικού και ιστορικού. Έτσι, επιχειρείται ο εντοπισμός και η εξέταση του μηχανισμού ανάπτυξης της διαλεκτικής λογικής.Η διαλεκτική λογική διερευνάται ως μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας, δηλαδή ως μεθοδολογία διερεύνησης του οργανικού όλου, η οποία έχει τη μορφή της ανάβασης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Ως εκ τούτου, η έρευνα εστιάζει αποκλειστικά σε εκείνα τα φιλοσοφικά και επιστημονικά έργα στα οποία η διαλεκτική λογική έχει τη μορφή της ανάβασης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Έως το νυν στάδιο ανάπτυξης της φιλοσοφίας και της επιστήμης, τα μοναδικά έργα στα οποία η διαλεκτική λογική αποκτά τη μορφή της ανάβασης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο είναι το συνολικό φιλοσοφικό σύστημα του Γκ. Χέγκελ, το οποίο συμπυκνώνεται σε καθαρή μορφή στην «Επιστήμη της Λογικής», το «Κεφάλαιο» του Κ. Μαρξ και η «Λογική της Ιστορίας» του Β.Α. Βαζιούλιν. Επομένως, η εξέταση της διαλεκτικής λογικής ως αναπτυξιακής διαδικασίας πραγματοποιείται διαμέσου των τριών προαναφερθέντων έργων. Με άλλα λόγια, στη διατριβή εξετάζεται το πώς μεταβάλλεται η διαλεκτική λογική από την «Επιστήμη της Λογικής» στο «Κεφάλαιο» και από εκεί στη «Λογική της Ιστορίας».Η διατριβή διακρίνεται σε τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος (Ενότητα 1), προσδιορίζεται η διαλεκτική ως μέθοδος επιστημονικής έρευνας και απεικονίζεται η γενικότερη νομοτελής κίνηση διαμέσου της οποίας ανέκυψε η διαλεκτική λογική. Προσδιορίζεται και αναλύεται η σχέση λογικού και ιστορικού καθώς επίσης και η ανάπτυξη των φιλοσοφικών αντιλήψεων περί της ιστορικότητας, η οποία αποτελεί ουσιώδη πλευρά της διαλεκτικής λογικής. Στο δεύτερο μέρος (Ενότητες 2,3,4,5) πραγματοποιείται συγκριτική αντιπαραβολή της «Επιστήμης της Λογικής», του «Κεφαλαίου» και της «Λογικής της Ιστορίας» ως προς τη θέση και τον ρόλο συγκεκριμένων λογικών κατηγοριών και στιγμών ανάπτυξης της διαλεκτικής. Στη βάση της συγκριτικής εξέτασης συνάγονται βασικά συμπεράσματα για τη σχέση λογικού και ιστορικού και για τη διάρθρωση και τη δομή της διαλεκτικής λογικής. Στο τρίτο μέρος (Ενότητα 6), αξιοποιώντας τα βασικά πορίσματα της συγκριτικής εξέτασης, συνάγονται γενικά συμπεράσματα για το γίγνεσθαι της διαλεκτικής λογικής, για τον μηχανισμό της ανάπτυξής της και διατυπώνονται ορισμένες υποθέσεις για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής της.Η κύρια συμβολή και η πρωτοτυπία της παρούσας διατριβής έγκειται στην προσέγγιση της διαλεκτικής λογικής, ειλημμένης ως μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας, ως συγκεκριμένης ιστορικής διαδικασίας και στον εντοπισμό του μηχανισμού της ανάπτυξής της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά