Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανασκόπηση μοντέλων πρόβλεψης πτωχεύσεων επιχειρήσεων

Klogiri Anta

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/77EE848D-C4DA-4D84-9048-F0ECEE7E5767
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άντα Κλογκίρι, "Ανασκόπηση μοντέλων πρόβλεψης πτωχεύσεων επιχειρήσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88435
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της πτώχευσης των επιχειρήσεων και των μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν, κατά καιρούς, για την πρόβλεψή της.Σε πρώτο στάδιο, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην έννοια της πτώχευσης και στη νομική της διάστασης. Αναλύονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των επιχειρήσεων υπό καθεστώς πτώχευσης, καθώς και οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν σε αυτήν.Εν συνεχεία, παρουσιάζονται τα κυριότερα μοντέλα πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας. Αρχικά, γίνεται αναφορά στη Μονομεταβλητή Ανάλυση (UA), ως μέθοδο πρόβλεψης εταιρικού κινδύνου, και στο μοντέλο του Beaver (1966).Έπειτα, αναλύεται η μέθοδος της Πολυμεταβλητής Διακριτικής Ανάλυσης (MDA) και τα μοντέλα Z-Score (1968) και ZETA (1977) του Altman, καθώς και παραλλαγές αυτών.Σε επόμενο βήμα, παρατίθενται τα κυριότερα Υποδείγματα Πιθανότητας με ευρεία χρήση στην διαδικασία πρόβλεψης πτώχευσης των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο Γραμμικό (LPM), στο Λογαριθμικό (Logit) και στο Κανονικό (Probit) Υπόδειγμα Πιθανότητας.Ακολούθως, παρουσιάζονται ορισμένες νεότεροι μέθοδοι πρόβλεψης πτώχευσης. Τέτοιες μέθοδοι είναι τα Μοντέλα Κινδύνου (Hazard Models), τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks), τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS), τα Δένδρα Αποφάσεων (Machine Learning Decision Trees), Τα Προσεγγιστικά Σύνολα (Rough Set), τα συστήματα DEHA (Dynamic Event History Analysis), το μοντέλο CUSUM, η Fussy Knowledge – Based Decision Aiding μέθοδος και η θεωρία της «Καταστροφής» ή «Χάους».Ολοκληρώνοντας, καταγράφονται τα γενικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την μελέτη των μοντέλων πρόβλεψης εταιρικής αποτυχίας και κατατίθεται η σχετική βιβλιογραφία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά