Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας στη στρατηγική των επιχειρήσεων και οργανισμών

Pagkalos Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BC6A7A79-7AC2-492D-8A2F-73EAB2CF01F6
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Πάγκαλος, "Η ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας στη στρατηγική των επιχειρήσεων και οργανισμών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89055
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο τον ποιοτικό προσδιορισμό του χαρακτήρα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) των εταιρειών μέσα από τις διάφορες δράσεις που υλοποιούν στο πλαίσιο της Εταιρικής τους Υπευθυνότητας, καθώς και της διερεύνησης της ενσωμάτωσης των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στη στρατηγική τους, εστιάζοντας στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία διαπιστώσαμε ότι υπάρχει περιορισμένο υλικό για την ποσοτική και ποιοτική μέτρηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών και των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας πουν επιδεικνύουν οι εταιρείες στο σύνολό τους, ακόμη και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και του ποιοτικού χαρακτήρα των δράσεων που υλοποιούνται για τα επωφελούμενα μέρη τους (εργαζόμενοι, κοινωνία, περιβάλλον, κ.ά), εκτός του κανονιστικού πλαισίου, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας των επιχειρήσεων. Για τη βελτίωση της κατανόησης των αρχών τόσο της βιώσιμης ανάπτυξης, όσο και της εταιρικής υπευθυνότητας και της ενσωμάτωσης αυτών στη στρατηγική των επιχειρήσεων, έγινε αρχικά διακριτή παρουσίαση του καθενός από αυτά. Ειδικότερα, προσδιορίστηκαν με σαφήνεια οι παραπάνω έννοιες και το νομοθετικό τους πλαίσιο, οι δυνατότητες εφαρμογής δράσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας των επιχειρήσεων, τα οφέλη από την υιοθέτηση των αρχών αυτών, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα εργαλεία μέτρησης και η αποτύπωση της εφαρμογής τους στην πράξη. Για την ολοκλήρωσή της καταγράφηκε η διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία και μελετήθηκε εκτενώς η ελληνική πραγματικότητα. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε η αιτιώδης σχέσης της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και καταγράφηκαν τα εργαλεία αξιολόγησης της ΕΚΕ και οι αρμόδιοι φορείς για τον έλεγχο και την επιβράβευση καλών πρακτικών. Ειδικότερα, και πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των αποτελεσμάτων των δράσεων ΕΚΕ των επιχειρήσεων για τις ίδιες και για τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, εστιάσαμε στην ποιοτική και, όπου αυτό ήταν δυνατό, και στην ποσοτική μέτρηση του χαρακτήρα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που επιδεικνύουν, συγκρίνοντας τα ποσά που επένδυσαν σε δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας με τα κέρδη τους προ τόκων και φόρων. Η συλλογή των δεδομένων για τις δράσεις ΕΚΕ που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις έγινε μέσω των Εκθέσεων-Δηλώσεων των επιχειρήσεων και των δημοσιευμένων πληροφοριών τους στις επίσημες ιστοσελίδες τους. Επίσης, καταγράφηκαν οι τομείς στους οποίους εστιάζουν οι δράσεις ΕΚΕ που υλοποιούν και για τις οποίες βραβεύονται, καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα δράσεων ανά κλάδο και εταιρεία, μελετώντας τις πέντε μεγαλύτερες οικονομικά εταιρείες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Από τα δεδομένα που εξετάστηκαν για τις δέκα αυτές επιχειρήσεις και οργανισμούς, και τη σύγκριση αυτών, τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα βάσει της βιβλιογραφίας που είχε μελετηθεί και μπορούμε να ισχυριστούμε ότι προέκυψε συσχέτιση των δράσεων αυτών μεταξύ τους, χωρίς τον ακριβή προσδιορισμό της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Επίσης, με βάση μελέτη που διενεργήθηκε, προσδιορίστηκαν και συγκεκριμένες ελλείψεις ως προς τον τρόπο αποτύπωσης της πληροφορίας και την πληρότητα αυτής, όπως επίσης, αναφέρθηκαν οι προβληματισμοί μας επί των διαδικασιών που ακολουθούνται, δίνοντας και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά