Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστος σχεδιασμός σειράς προϊόντων με χρήση αλγορίθμων βελτιστοποίησης μελισσών

Ntais Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F1CA7FE8-38FF-4B6C-BFBF-1C039022735D
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Νταής, "Βέλτιστος σχεδιασμός σειράς προϊόντων με χρήση αλγορίθμων βελτιστοποίησης μελισσών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89537
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη καιη εφαρμογή τριών αλγορίθμων βελτιστοποίησης των μελισσών ώστε νααντιμετωπιστούν δύσκολα ως προς τον υπολογισμό προβλήματα καισυγκεκριμένα εκείνο του βέλτιστου σχεδιασμού γραμμής προϊόντων. Σκοπόςείναι ο σχεδιασμός μίας γραμμής προϊόντων, τα οποία θα συνδυάζονται μετέτοιο τρόπο, ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι που έχει θέσει η εταιρεία. Στηνπροκειμένη περίπτωση, στόχος είναι η επίτευξη του βέλτιστου κέρδους αυτής.Τα προϊόντα που θα σχεδιαστούν, αναλύονται στα χαρακτηριστικά τους και οσυνδυασμός αυτών με διάφορους τρόπους οδηγεί στην επίτευξη του βέλτιστουστόχου .Η κατηγορία του προβλήματος είναι NP – hard, διότι ο αριθμός τωνδυνατών συνδυασμών των χαρακτηριστικών των προϊόντων στηνπραγματικότητα είναι τόσο μεγάλος, που καθιστά αδύνατο τον έλεγχό τους σεπολυωνυμικό χρόνο. Επομένως, χρησιμοποιήθηκαν ευρετικές καιμεθευρετικές μέθοδοι οι οποίες προσεγγίζουν μία «ικανοποιητική» λύση,δίχως όμως να εγγυώνται για το ολικό πραγματικό βέλτιστο. Στο πρόβλημα θαεφαρμοστούν οι παρακάτω μεθευρετικοί αλγόριθμοι τοπικής έρευνας οι οποίοιθα παραμετροποιηθούν καταλλήλως:• Αλγόριθμος Βελτιστοποίησης Ζευγαρώματος Μελισσών (HoneyBees Mating Optimization Algorithm (HBMO))• Αλγόριθμος Βελτιστοποίησης Ζευγαρώματος Μπάμπουρων(Bumble Bees Mating Optimization Algorithm (BBMO))• Αλγόριθμος Τεχνητής Αποικίας Μελισσών ((Artificial BeeColony Optimization Algorithm(ABC))

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά