Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαμόρφωση πρότυπων απόδοσης της εργασίας του προσωπικού στο τμήμα συντήρησης μιας εταιρίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Liolios Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2655A101-567B-44F4-96AD-08A83183B464
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Λιόλιος, "Διαμόρφωση πρότυπων απόδοσης της εργασίας του προσωπικού στο τμήμα συντήρησης μιας εταιρίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90252
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα πρότυπα απόδοσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία οποιασδήποτε εταιρείας. Προέρχονται από την ανάλυση της εργασίας, την περιγραφή της θέσης εργασίας, την αξιολόγηση της εργασίας και από άλλα έγγραφα στα οποία αναλύονται λεπτομερώς τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία των εργασιών. Όλα τα μετρήσιμα μεγέθη που μας ενδιαφέρουν αναλύονται με την βοήθεια των “Καίριων Δεικτών Απόδοσης” (Key Performance Indicators και εφεξής KPI) . Τα KPI είναι εργαλεία μέτρησης επιδόσεων συγκεκριμενών προσώπων και δραστηριοτήτων στα πλαίσια μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού, ή ακόμα και του οργανισμού ως σύνολο αναφορικά με την επίτευξη ποσοτικών, στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων που έχουν τεθεί. Χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από́ τα μεσαία και ανωτέρα στελέχη, ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός επιτυχίας των επιμέρους τμημάτων. Μέσα από αυτή την αξιολόγηση επιτυγχάνεται επίσης η ταχύτερη, βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση των βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών, καθώς και η διεύρυνση του ελέγχου που ασκείται από τα στελέχη . Ως επί το πλείστον η επιχειρηματική επιτυχία ερμηνεύεται ως η πρόοδος μιας εταιρείας βάσει προκαθορισμένων στρατηγικών οικονομικών στόχων. Όμως, συχνά η επιτυχία έχει και την έννοια του βαθμού επίτευξης, σε περιοδική βάση, λοιπών στόχων που είναι παράλληλοι με τους οικονομικούς και είναι συνυφασμένοι με την επιχειρηματική κουλτούρα, όπως ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών και του εργοδοτούμενου προσωπικού.Στη συγκεκριμένη εργασία εστιάζουμε στο τμήμα συντήρησης ενός εργοστασίου επεξεργασίας και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Με τον όρο διαχείριση στερέων αποβλήτων νοείται η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες. Το τμήμα συντήρησης απαρτίζεται από δεκατρία άτομα διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίοι απασχολούνται σε δυο ή τρεις βάρδιες. Κάθε ένα άτομο είναι υπεύθυνο για την άμεση ανταπόκριση του, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα συντήρησης του ζητηθεί για να εκτελεστεί , σε ένα αντικείμενο τη φορά, με στόχο τη σταθεροποίηση της παρούσας κατάστασης, την επιμήκυνση του χρόνου ζωής του και πιθανόν την αποκατάσταση μιας ή και περισσοτέρων σημαντικών ιδιοτήτων του. Στη προ υπάρχων εγκατάσταση του εργοστασίου που αποτελείται από ελάχιστους ιμάντες μεταφοράς και μηχανήματα, ήρθε να προστεθεί με την αναβάθμιση του χώρου, πλήθος νέων ιμάντων και αυτοματοποιημένων μηχανημάτων (οπτικών και βαλλιστικών διαχωριστών) τα οποία δουλεύουν παράλληλα με τον παλαιό εξοπλισμό αυξάνοντας την απόδοση συλλογής και διαχωρισμού των απορριμμάτων, όπως επίσης και τις ώρες της συντήρησης.Η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί στοχεύει αφενός, στη διερεύνηση εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν τον καθορισμό των προτύπων και αφετέρου, μέσω κατάλληλων στατιστικών μεθόδων αλλά και άλλων μορφών συλλογής δεδομένων (όπως συνεντεύξεις, ημερήσια έντυπα καταγραφής εργασιών) καταλήγει στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτύπων απόδοσης. Μέγιστης πρακτικής σημασίας τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, για την αξιολόγηση της εργασίας του προσωπικού του τμήματος συντήρησης καθώς και τον τρόπο που η απόδοση του προσωπικού επηρεάζει, είτε θετικά, είτε αρνητικά τη λειτουργία του εργοστασίου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά