Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός δυνάμεων κοπής στην πλάνιση με κύλιση οδοντώσεων

Dandouti Emmanouela

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1741EFC9-BB6C-4907-93BB-42E9FAE50E78
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουέλα Δανδούτη, "Προσδιορισμός δυνάμεων κοπής στην πλάνιση με κύλιση οδοντώσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90296
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η πλάνιση με κύλιση οδοντώσεων αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες κατεργασίες οδοντώσεων, ιδιαίτερα για τροχούς εσωτερικής οδόντωσης. Στην παρούσα εργασία θα αναπτυχθεί ένα προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντωτών τροχών μέσω πλάνισης με κύλιση οδοντώσεων (gear shaping). Η μοντελοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε προγραμματιστικό περιβάλλον, με χρήση της γλώσσας Visual Basic .NET για το λογισμικό Autodesk Inventor. Θα μελετηθεί η κοπή εσωτερικών και εξωτερικών τροχών για ευθεία και πλάγια οδόντωση.Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι ο υπολογισμός των δυνάμεων που αναπτύσσονται για διαφορετικές περιπτώσεις γεωμετρίας τροχού, εργαλείου και συνθηκών κοπής κατά την πλάνιση με κύλιση οδοντωτού τροχού. Για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια στο αποτέλεσμα, θα μοντελοποιηθεί η γεωμετρία του κοπτικού εργαλείου και η κινηματική της κατεργασίας. Ο χρήστης θα εισάγει στο προσομοιωτικό μοντέλο τα δεδομένα για την επιθυμητή γεωμετρία του κοπτικού εργαλείου, τη γεωμετρία του κατεργαζόμενου τεμαχίου και τις συνθήκες κοπής του. Έπειτα, θα μελετηθεί ο σχηματισμός ενός αυλακιού του κατεργαζόμενου τροχού με την τοποθέτηση της τροχιάς του εργαλείου σε κατάλληλες θέσεις στο χώρο, σύμφωνα με την σύνθετη κινηματική της κατεργασίας. Τέλος, θα προσδιοριστεί η γεωμετρία των απαραμόρφωτων αποβλίττων που προκύπτουν για τη δημιουργία ενός αυλακιού αλλά και οι δυνάμεις κοπής που αναπτύσσονται κατά την κατεργασία. Για να διαπιστωθεί η ακρίβεια του μοντέλου, θα συγκριθούν οι παρειές των παραγόμενων αυλακιών με τις αντίστοιχες θεωρητικές και οι δυνάμεις κοπής, που θα υπολογισθούν, με αντίστοιχες της βιβλιογραφίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά