Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόβλεψη ζήτησης προϊόντων ύδρευσης και άρδευσης και βελτιστοποίηση πολιτικών αναπλήρωσης αποθεμάτων με προσομοίωση

Chatziilias Vasileios-Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3C09AF9B-4BF9-4164-8CEF-296617F8C11C
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος-Μάριος Χατζηηλίας, "Πρόβλεψη ζήτησης προϊόντων ύδρευσης και άρδευσης και βελτιστοποίηση πολιτικών αναπλήρωσης αποθεμάτων με προσομοίωση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90525
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά την μελέτη και βελτιστοποίηση τουαποθεματικού συστήματος της εταιρείας Κ. Ζώνας Α.Ε. η οποία εμπορεύεταισωλήνες και βιομηχανικά προϊόντα.Αρχικά συγκεντρώνονται δεδομένα των αγοραπωλησιών της εταιρείας για τρειςμεγάλες ομάδες προϊόντων ύδρευσης και άρδευσης. Ακολουθεί έλεγχος χρονικήςσυσχέτισης των δεδομένων όπου διαπιστώνεται ότι οι πωλήσεις είναι λευκόςθόρυβος γύρω από μία εκτιμώμενη μέση τιμή με μετρήσιμη διασπορά. Η δοκιμήδιαφόρων μεθόδων πρόβλεψης επαλήθευσε την λευκότητα των πωλήσεων καθώςκαι το γεγονός ότι η ζήτηση των προϊόντων δεν επιδέχεται καλύτερου μοντέλουπρόβλεψης από την απλή εκτίμηση μέσης τιμής.Στη συνέχεια εξετάζεται το πρόβλημα εύρεσης μίας συμφέρουσας πολιτικήςαναπλήρωσης αποθεμάτων. Συνδυάζονται προμήθειες από προμηθευτές πουπροσφέρουν χαμηλό κόστος αλλά μεγάλους χρόνους άφιξης παραγγελιών καιπρομήθειες από τοπικούς προμηθευτές με μεγάλη ταχύτητα ανταπόκρισης αλλάυψηλό κόστος προμήθειας. Για τις προμήθειες χαμηλού κόστους, υιοθετείται μίασυνήθης πολιτική αναπλήρωσης η οποία περιγράφεται με τρείς παραμέτρους γιακάθε προϊόν. Με τη βοήθεια του λογισμικού ARENA, αναπτύσσεται ένα μοντέλοπροσομοίωσης της κίνησης προϊόντων από και προς την αποθήκη για ένα από τααμέτρητα σενάρια ζήτησης, το οποίο έχει ίδια μέση τιμή με των δεδομένων τουπαρελθόντος. Το λογισμικό αυτό υπολογίζει το κόστος λειτουργίας της αποθήκηςγια έναν μεγάλο χρονικό ορίζοντα με καθορισμένες τιμές των παραμέτρων. Έναάλλο εργαλείο του λογισμικού ARENA επιτρέπει τη δοκιμή διαφόρων τιμών για τιςπαραμέτρους και την εύρεση της βέλτιστης πολιτικής αποθέματος για κάθε προϊόνώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος αναπλήρωσης αποθεμάτων.Ακολουθούν η παρουσίαση και ο σχολιασμός των αριθμητικών αποτελεσμάτων καιτέλος τα συμπεράσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά