Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυδιάστατη αξιολόγηση οικοσυστημάτων επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη τυπολογίας

Stamati Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/052F96CB-0F3E-422D-8BF0-6C6A04C61281
Έτος 2021
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δήμητρα Σταμάτη, "Πολυδιάστατη αξιολόγηση οικοσυστημάτων επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη τυπολογίας ", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90811
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή συζητά, μελετά, αναλύει και προτείνει την νέα αξιολόγηση των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων. Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία είναι δύο στοιχεία τα οποία μπορούν να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως και μπορούν να έχουν κάποιο αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων, για παράδειγμα μέσω των καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών. Αν και ο όρος “οικοσύστημα” χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στους τομείς της οικολογίας και της βιολογίας, αυτός ο όρος εμφανίστηκε και στο τομέα του management με τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα. Κατά αυτήν την έννοια, τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα είναι ένα νέο και αναδυόμενο ερευνητικό πεδίο.Τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα μπορούν να θεωρηθούν ως δίκτυα διαφόρων συμμετεχόντων και παραγόντων οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με το περιβάλλον και μπορούν να συνεισφέρουν όχι μόνο στη παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη αλλά μπορούν να επηρεάσουν τις πιθανότητες που έχει μια εταιρεία να επιβιώσει σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα. Ένα παράδειγμα του πιο γνωστού επιχειρηματικού οικοσυστήματος είναι η Silicon Valley στις ΗΠΑ.Τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα μπορούν να προωθήσουν και να διευκολύνουν όχι μόνο την επιχειρηματικότητα αλλά και την καινοτομία ενώ στοιχεία όπως η πρόσβαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η χρηματοδότηση και άλλοι πόροι, είναι όλα ζωτικής σημασίας για να ευημερήσει το οικοσύστημα σε συνδυασμό με το κατάλληλο περιβάλλον όπου οι πολιτικές θα επιτρέψουν και θα διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα.Η ερώτηση που τίθεται είναι πως μπορεί η αξιολόγηση των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων να πραγματοποιηθεί? Στη παρούσα διατριβή η υπάρχουσα αξιολόγηση αυτών των οικοσυστημάτων μελετάται σε βάθος. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση των οικοσυστημάτων καινοτομίας, καθώς και των επιχειρηματικών οικοσυστήματων έχουν κοινά σημεία. Αυτό αποδεικνύεται μέσω των υφιστάμενων πλαισίων και δεικτών που χρησιμοποιούνται για αυτές τις αξιολογήσεις όπως είναι για παράδειγμα τα European Innovation Scoreboard, Global Entrepreneurship Index, κτλ.Μέχρι τώρα, στην υπάρχουσα βιβλιογραφία η αξιολόγηση των οικοσυστημάτων διενεργείται με βάση την κατηγορία των οικοσυστημάτων, αν είναι οικοσυστήματα καινοτομίας ή επιχειρηματικότητας και μόνο σε ένα επίπεδο κάθε φορά, για παράδειγμα στο εθνικό επίπεδο που αφορά χώρες, στο περιφερειακό επίπεδο που αφορά περιφέρειες και στο επίπεδο επιχείρησης. Επομένως, υπάρχει ένα κενό στη βιβλιογραφία και η ανάγκη για την ανάπτυξη ενός νέου πλαισίου που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το κενό μέσω μιας πολυεπίπεδης προσέγγισης.Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η πολυεπίπεδη αξιολόγηση των καινοτόμων επιχειρηματικών οικοσυστημάτων μέσω της ανάπτυξης ενός νέου προτεινόμενου πλαισίου. Αυτό το νέο προτεινόμενο πλαίσιο μπορεί να αξιολογήσει αυτά τα οικοσυστήματα σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό αλλά και σε επίπεδο επιχείρησης.Στο εθνικό επίπεδο 28 Ευρωπαϊκές χώρες αξιολογήθηκαν, στο περιφερειακό 212 Ευρωπαϊκές περιφέρειες και στο εταιρικό επίπεδο 120 επιχειρήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα της Κρήτης. Το νέο προτεινόμενο πλαίσιο μπορεί να εφαρμοστεί με τις μεθόδους της Πολυκριτήριας Ανάλυσης και πιο συγκεκριμένα με το Non-Weighted μοντέλο και με την μέθοδο TOPSIS που ανήκουν σε αυτές τις μεθόδους.Αυτό το νέο προτεινόμενο πλαίσιο βασίζεται σε υπάρχουσες θεωρίες και μελέτες. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται το πλαίσιο 3P των Carayannis and Provance (2008) το οποίο μπορεί να μετρήσει την εταιρική καινοτομία. Το πλαίσιο 3P ενσωματώνεται σε αυτή τη διατριβή για να δημιουργήσει τους τομείς του νέου προτεινόμενου πλαισίου και να αξιολογήσει τα άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των διαφορετικών καινοτόμων επιχειρηματικών οικοσυστημάτων. Επιπλέον, οι υπάρχουσες μελέτες όπως για παράδειγμα οι μελέτες των Isenberg (2011a) και Stam (2017) σχετικά με τα στοιχεία των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων ενσωματώθηκαν, προκειμένου να δημιουργηθούν οι πυλώνες του πλαισίου. Επιπλέον, μελετήθηκαν τα υπάρχοντα πλαίσια, όπως τα European Innovation Scoreboard, Global Entrepreneurship Index κ.λπ., προκειμένου να επιλεγούν οι κατάλληλες μεταβλητές.Αυτό το νέο προτεινόμενο πλαίσιο μπορεί επίσης να συνδεθεί με το μοντέλο της Τετραπλής Έλικας μέσω της αξιολόγησης των διαφορετικών ενδιαφερομένων που μπορούν να βρεθούν στα καινοτόμα επιχειρηματικά οικοσυστήματα και αυτά είναι η βιομηχανία, η ακαδημαϊκή κοινότητα, το πανεπιστήμιο και η κοινωνία των πολιτών.Τα αποτελέσματα αυτής της διατριβής οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας μοναδικής τυπολογίας. Αυτή η νέα προτεινόμενη τυπολογία υπερβαίνει τα υφιστάμενα συσ

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά