Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική μελέτη της χρήσης αμμωνίας (NH3) στη ναυτιλία ως εναλλακτικό καύσιμο

Toulikas Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A8CB6BD2-C94A-4926-91DF-DC7BA5DD6BA8
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Τουλίκας, "Τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική μελέτη της χρήσης αμμωνίας (NH3) στη ναυτιλία ως εναλλακτικό καύσιμο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91811
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Μέχρι και σήμερα η ενέργεια που απαιτείται στον τομέα της ναυτιλίας προέρχεται κυρίως από ορυκτά καύσιμα, όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ωστόσο, η καύση των προαναφερ-θέντων ορυκτών καυσίμων οδηγεί σε σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση μέσω των ρύ-πων που εκπέμπουν (κυρίως οξείδια του αζώτου, οξείδια του θείου). Σύμφωνα με νέες έ-ρευνες η αμμωνία (NH3) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική καύσιμη ύλη στον τομέα της ναυτιλίας με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Η αμμωνία μπορεί να παραχθεί με ποι-κίλους τρόπους κυρίως όμως το ενδιαφέρον εστιάζεται στην παραγωγή της μέσω ανανεώσι-μων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα πραγματοποιηθεί αρχικά μία ιστορική αναδρομή για την λειτουργία των πλοίων και τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Έπειτα θα αναλυθεί η διαδικασία παραγωγής αμμωνίας, με ή χωρίς τη χρήση ΑΠΕ, με έμφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στο κόστος παραγωγής αμμωνίας. Τέ-λος, θα πραγματοποιηθεί μια προκαταρκτική τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική μελέτη της χρήσης αμμωνίας ως εναλλακτικό καύσιμο στα πλοία και θα αναδειχθούν τα πλεονεκτή-ματα και οι προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα της ναυτιλίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά