Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραγωγή Υδρογόνου με τη χρήση νανοτεχνολογίας

Poimenidis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D71F79E5-BA35-4D34-89C6-676DEEF3C080
Έτος 2022
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Ποιμενίδης, "Παραγωγή Υδρογόνου με τη χρήση νανοτεχνολογίας", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92300
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι ενεργειακές απαιτήσεις του μέλλοντος είναι αδύνατο να καλυφθούν μέσωτων ισχυόντων μεθόδων παραγωγής ενέργειας. Νέες καινοτόμες και περιβαλλοντικάφιλικές μορφές ενέργειας είναι απαραίτητες να εφευρεθούν και να εφαρμοστούνάμεσα. Μια φιλική ως προς το περιβάλλον μέθοδος παραγωγής ενέργειας, είναι ηενέργεια που μπορεί να ληφθεί από το υδρογόνο. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσαδιδακτορική διατριβή ασχολείται επισταμένως με την αύξηση της παραγωγής τουυδρογόνου μέσω της κατασκευής νανοδομημένων ηλεκτροδίων και της χρήσης τους σε αλκαλικά διαλύματα στην αντίδραση της ηλεκτρόλυσης. Κυρίως μελετάται η ημι-αντίδραση έκλυσης υδρογόνου (Hydrogen Evolution Reaction, HER) και o τρόπος που οι νανοδομημένες επιφάνειες βελτιώνουν την απόδοση της αντίδρασης.Στην ερευνητική κοινότητα αλλά και στη βιομηχανία χρησιμοποιούνταιδιάφορες τεχνικές και μέθοδοι για τη δημιουργία νέων – πρωτοπόρων ηλεκτροδίων, για την αύξηση της παραγωγής του υδρογόνου. Για παράδειγμα, τα ηλεκτρόδια πουχρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανικό επίπεδο για την παραγωγή του υδρογόνουείναι τα Raney – Ni και τα 40 wt. % Pt/C, τα οποία παρουσιάζουν τόσο πλεονεκτήματαόσο και μειονεκτήματα. Τα κυριότερα μειονεκτήματα τους είναι: ο χρόνος διάβρωσηςτης ηλεκτροκαταλυτικής τους επιφάνειας, ο “δηλητηριασμός” που υπόκεινται ηεπίστρωσή τους, η πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία παραγωγής τους καθώς καιτο υψηλό κόστος τους. Συνεπώς με σκοπό να αποφευχθούν και να περιοριστούν κάποια από τα προαναφερθέντα μειονεκτήματα, η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει τους ακόλουθους ερευνητικούς στόχους:i. Τη ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου παραγωγής ηλεκτροδίων για τηνκατασκευή ανθεκτικών ηλεκτροδίων σε αλκαλικά διαλύματα με μιασχετικά απλή διαδικασία,ii. Την δημιουργία νανοδομών με τη χρήση βραχύχρονων παλμών λέιζερεπάνω στο υπόστρωμα του ηλεκτροδίου Ni και Fe για αύξηση τηςηλεκτροκαταλυτικής επιφάνειας του,iii. Την επιπρόσθετη αύξηση της ηλεκτροκαταλυτικής επιφάνειας τωννανοδομημένων επιφανειών με ηλεκτροεναπόθεση σωματιδίων Ni,iv. Τη αύξηση της παραγωγής του υδρογόνου στα νανοδομημέναηλεκτρόδια,v. Τη δημιουργία μιας διάταξης για την μέτρηση του παραγόμενουυδρογόνου, η οποία θα δύναται να υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα με τομέγεθος των ηλεκτροδίων.Παράλληλα, με την εφαρμογή καινοτόμου μεθόδου της χρήσης βραχύχρονωνπαλμών λέιζερ για την νανοδόμηση επιφανειών και δημιουργίας ηλεκτροδίων γιαχρήση τους στην HER εκτός από την αύξηση της ηλεκτροκαταλυτικής επιφάνειας και της ανθεκτικότητας των δομών, παρουσιάζεται και η δυνατότητα δημιουργίας σύνθετων αρχιτεκτονικών μορφών επάνω στο υπόστρωμα με υψηλή προσρόφηση για μετέπειτα εναπόθεση σωματιδίων.Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν στο πειραματικό μέρος αποδεικνύουν ότι ταηλεκτρόδια νικελίου που κατασκευάστηκαν αυξάνουν την απόδοση του παραγόμενου υδρογόνου κατά 3.7 (Κεφάλαιο 3ο ) και 4.5 φορές (Κεφάλαιο 4ο) σε σχέση με ένα μη νανοδομημένο ηλεκτρόδιο νικελίου. Στο 5ο κεφάλαιο του πειραματικού μέρους, το παραχθέν ηλεκτρόδιο σιδήρου παρόλο που παρουσιάζει αύξηση (50%) στην παραγωγή υδρογόνο σε σχέση με ένα λείο ηλεκτρόδιο σιδήρου, η παραγωγή αυτή δεν ήταν συγκρίσιμη με την αύξηση που προσδίδουν τα νανοδομημένα ηλεκτρόδια του νικελίου.Παρόλο αυτά, τα νανοδομημένα ηλεκτρόδια νικελίου και σιδήρου μπορούν ναχρησιμοποιηθούν ως άνοδο και κάθοδο σε μια νέα-βελτιωμένη μπαταρία σιδήρου –νικελίου.Επιπροσθέτως, όλες οι ηλεκτροχημικές μετρήσεις που ελήφθησανεπιβεβαιώνουν ότι τα παραχθέν ηλεκτρόδια νικελίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σεμικρής και μεγάλης κλίμακας πρακτικές εφαρμογές, καθώς εμφανίζουν μεγάλησταθερότητα και πολύ βελτιωμένα υπερδυναμικά σε πυκνότητες έντασης ρεύματοςπου προσομοιάζουν συνθήκες βιομηχανικών “electrolysers”. Επίσης, η αυξημένηχωρητικότητα (CDL) των κατασκευασμένων ηλεκτροδίων μπορεί να οδηγήσει και στηχρήση τους ως «supercapacitors».

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά