Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη πολυκριτήριου συστήματος συστάσεων αγοράς ηλεκτρονικών προϊόντων βασιζόμενο σε μεθόδους εξόρυξης δεδομένων και ανάλυσης συμπεριφοράς καταναλωτών

Kalaitzakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E648F223-35F4-428D-A11A-033275F6468E
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Καλαϊτζάκης, "Ανάπτυξη πολυκριτήριου συστήματος συστάσεων αγοράς ηλεκτρονικών προϊόντων βασιζόμενο σε μεθόδους εξόρυξης δεδομένων και ανάλυσης συμπεριφοράς καταναλωτών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92456
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Με την ταχεία πρόοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, η γνώση της συμπεριφοράςτων καταναλωτών κατά την αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας καθώς και τοπως επιλέγουν ένα προϊόν ανάμεσα από ένα σύνολο προϊόντων, είναισημαντική τόσο για τους υπεύθυνους μάρκετινγκ των επιχειρήσεων όσο καιτους πωλητές. Αν τα στελέχη μάρκετινγκ μιας επιχείρησης, μπορούσαν ναγνωρίζουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών (χαρακτηριστικά, κριτήρια,σημαντικότητες κριτηρίων επιλογής, κλπ.), θα ήταν σε θέση νατμηματοποιήσουν την αγορά με βάση τα προφίλ των καταναλωτών, νασχεδιάσουν νέα προϊόντα, να εφαρμόσουν προσωποποιημένο μάρκετινγκ καινα αναπτύξουν πιο αξιόπιστες στρατηγικές μάρκετινγκ. Ένα προϊόν τουηλεκτρονικού εμπορίου που παρουσιάζει πολύ υψηλό ενδιαφέρον και ραγδαίαανάπτυξη, είναι τα κινητό τηλέφωνο. Σε αυτό το χώρο θα εφαρμόσουμε τηνμεθοδολογία που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια αυτής της εργασίας.Στα πλαίσιατης εργασίας αρχικά θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία συστάσεων η οποία θαβασίζεται στην ανάλυση συμπεριφοράς με χρήση μεθόδων πολυκριτήριαςανάλυσης αποφάσεων και μεθόδους εξόρυξης γνώσης, ενώ εν συνεχεία θααναπτυχθεί ένα σύστημα συστάσεων για την αγορά ηλεκτρονικών προϊόντων.Για την διαμόρφωση των κριτηρίων, εκτός των πληροφοριών από την έρευνααγοράς, θα γίνει ανάλυση και των σχολίων των αξιολογήσεων που θααντληθούν από κατάλληλες ιστοσελίδες, με εφαρμογή της μεθόδου LatentDirichlet Allocation, για να δημιουργηθούν συστάδες (υπόκριτήρια) από λέξειςκαι εκφράσεις. Εν συνεχεία θα εφαρμοστούν μέθοδοι πολυκριτήριαςαξιολόγησης των εναλλακτικών επιλογών(UTASTAR) για να διαμορφωθεί ησύσταση. Για την συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών, θασυλλέξουμε αξιολογήσεις κινητών από σχετικές ιστοσελίδες (πχ. skroutz.gr)καθώς επίσης και από έρευνες αγοράς με ανάπτυξη ειδικού ερωτηματολογίουγια συγκέντρωση πρόσθετων πληροφοριών. Αναλύοντας τα δεδομένα αυτά θαείμαστε σε θέση να ανιχνεύσουμε ποια χαρακτηριστικά (κριτήρια) των κινητώνπροτιμούν οι καταναλωτές, καθώς και το πόσο σημαντικά είναι για αυτούς. Μεαυτόν τον τρόπο θα διαμορφώνονται αφενός τα προφίλ των προϊόντων τηςαγοράς (χαρακτηριστικά προϊόντων) και αφετέρου τα προφίλ διαφόρωνκαταναλωτών (απαιτήσεις αγοραστών). Τα προφίλ αυτά θα αξιολογούνται καιθα ταιριάζουν μεταξύ τους με τη βοήθεια της πολυκριτήριας μεθοδολογίας καιθα διαμορφώνεται η σύσταση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά