Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συσχέτιση ιδιομορφικών χαρακτηριστικών δυναμικού συστήματος και σταθερών υλικού με χρήση νευρωνικών δικτύων

Manos Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F581AAF7-8300-4687-93DB-13D97DFAE3C2
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας Μάνος, "Συσχέτιση ιδιομορφικών χαρακτηριστικών δυναμικού συστήματος και σταθερών υλικού με χρήση νευρωνικών δικτύων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92781
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα ιδιομορφικά χαρακτηριστικά είναι οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα ενός δυναμικού συστήματος και δείχνουν τον τρόπο που αποκρίνεται. Περιγράφονται από μαθηματικές σχέσεις, αλλά το πρακτικό μέρος της επίλυσης τους καθίσταται δύσκολο και απαιτητικό, ειδικά όταν αυτό χρειάζεται να ενσωματωθεί σε συστήματα πραγματικού χρόνου.Στην παρούσα διπλωματική εργασία, προσεγγίζεται η σχέση ανάμεσα στα ιδιομορφικά χαρακτηριστικά ενός μηχανικού δυναμικού συστήματος και στις παραμέτρους του, με χρήση νευρωνικών δικτύων. Συγκεκριμένα, μελετάται η μεταβολή των ιδιοτιμών και των ιδιομορφών όταν το μέτρο ελαστικότητας δέχεται διαφορετικές τιμές σε διαφορετικές θέσεις της κατασκευής. Γίνεται εφαρμογή σε μοντέλο ράβδου το οποίο διακριτοποιείται με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο λογισμικό περιβάλλον MatlabΑρχικά, παρατίθενται βασικά στοιχεία των δυναμικών συστημάτων. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά τους και οι τρόποι ανάλυσής τους. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα νευρωνικά δίκτυα καθώς στην συγκεκριμένη εργασία αποτελούν απαραίτητο μέσο για την μελέτη του δυναμικού προβλήματος.Εν συνεχεία, αναλύεται ο τρόπος προσέγγισης του θέματος της εργασίας αυτής. Εξηγούνται οι διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν στο περιβάλλον Matlab και οι αλλαγές που έγιναν στα δεδομένα του κώδικα. Επίσης, παρουσιάζονται οι ιδιοτιμές και οι ιδιόμορφές και τα διαγράμματα με τις μεταβολές που προήλθαν από τα ανωτέρω.Στο τέλος της διπλωματικής εργασίας, αξιολογούνται τα αποτελέσματα του νευρωνικού δικτύου. Αναφέρονται οι αλλαγές που προκλήθηκαν στο σύστημα και διατυπώνονται αντίστοιχα συμπεράσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά