Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης υγρών αποβλήτων στις βιομηχανίες τροφίμων

Daratzi Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2E2EE935-CA40-41B1-9080-24FA33597B17
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Δάρατζη, "Τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης υγρών αποβλήτων στις βιομηχανίες τροφίμων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92833
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

H νέα εποχή της βιομηχανίας συνδέεται με την κατανάλωση υψηλών ποσών ενέργειας, καθιστώντας επιτακτική την ανάπτυξη καινοτόμων και συνάμα περιβαλλοντικών τεχνολογιών παραγωγής και ανάκτησης ενέργειας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ενέργεια που δύναται να προκύψει από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων αποτελεί μία ιδιαίτερα ελκυστική ιδέα στο χώρο της βιομηχανίας. Δεδομένου ότι οι υπάρχουσες μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων παρουσιάζουν αδυναμίες, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει το δυναμικό εκμετάλλευσης των βιομηχανικών αποβλήτων, με έμφαση στη βιομηχανία τροφίμων.  Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης στο χώρο των βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και των διαθέσιμων τεχνολογιών ανάκτησης ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση θα επιδοθεί στις τεχνολογίες ενεργειακής εκμετάλλευσης των αποβλήτων από βιομηχανίες τροφίμων.  Επιπρόσθετο σκέλος της παρούσας εργασίας αποτελεί η προκαταρκτική τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική μελέτη των προτεινόμενων τεχνολογιών. Με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα προταθούν οι βέλτιστες λύσεις ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων τροφοβιομηχανιών, σε όρους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά