Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης τοπικών πηγών για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε βιομηχανία τροφίμων – μια τεχνοοικονομική προσέγγιση

Kotakidis Xenofon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E1AFAB24-6DA3-4309-96D6-CB70325C65F5
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ξενοφών Κωτακίδης, "Διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης τοπικών πηγών για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε βιομηχανία τροφίμων – μια τεχνοοικονομική προσέγγιση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92898
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ενεργειακή κατανάλωση στην βιομηχανία τροφίμων βασίζεται κυρίως σε ορυκτά καύσιμα και αποτελεί βασική αιτία εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, η συνολική κατανάλωση ενέργειας της βιομηχανίας τροφίμων προβλέπεται να αυξηθεί λόγω του αυξανόμενου πληθυσμού. Συνεπώς η αναγκαιότητα της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς επίσης και η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική. Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζεται στη μελέτη των διαφορετικών πτυχών ενσωμάτωσης ενός υβριδικού ενεργειακού συστήματος (ΥΕΣ) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μιας βιομηχανίας προϊόντων άρτου. Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη ενεργειακή λύση του ΥΕΣ προκρίνει την χρήση του τοπικού δυναμικού ΑΠΕ (π.χ. ηλιακή και αιολική ενέργεια), καθώς και την ενεργειακή αξιοποίηση γεωργικών υπολειμμάτων (π.χ. απόβλητα θερμοκηπιακών καλλιεργειών τομάτας, κλαδέματα ελιάς), η οποία συνδυάζει τις δυνατότητες της μεθόδου της αναερόβιας χώνευσης, των φωτοβολταϊκών και αιολικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας, της αεριοποίησης και της συμπαραγωγής. Ειδικό στόχο της μελέτης συνιστά η βελτιστοποιημένη λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος ΥΕΣ με αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ, μειωμένο κόστος χρήσης ενέργειας και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Στο πλαίσιο της μελέτης, αναπτύχθηκε μια ολοκληρωμένη λύση για μια τοπική βιομηχανία προϊόντων άρτου, με ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας ίση με 1,058 MWh και 3,036 MWh, αντίστοιχα. Για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αναπτύχθηκε κατάλληλη μεθοδολογία, μέσω της οποίας αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα της παραγωγικής διαδικασίας, των κλιματικών συνθηκών, της διαθεσιμότητας βιομάζας στην περιοχή μελέτης, καθώς και τα δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τη διαμόρφωση και μοντελοποίηση σεναρίων λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο δυναμικό ΑΠΕ και των ενεργειακών αναγκών. Εν συνεχεία, η ενεργειακή ανάλυση των εναλλακτικών σεναρίων για την σύνθεση του ΥΕΣ, πραγματοποιήθηκε μέσω της προσομοίωσης σε συμβατό λογισμικό Η/Υ. Τα αποτελέσματα τα οποία εξήχθησαν, δείχνουν ότι το προτεινόμενο ΥΕΣ μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της περίπτωσης μελέτης, με ρεαλιστικό κόστος ενέργειας και αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ, συμβάλλοντας ουσιαστικά για τη μείωση του τελικού οικολογικού αποτυπώματος της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά