Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιβλιογραφική επισκόπηση πολυκριτήριων μεθόδων και συστημάτων υποστήριξης λήψης ομαδικών αποφάσεων

Tzonis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D2816032-A52E-413C-ABAD-AA92DC4DD786
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Τζώνης, "Βιβλιογραφική επισκόπηση πολυκριτήριων μεθόδων και συστημάτων υποστήριξης λήψης ομαδικών αποφάσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93216
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σήμερα στο ταχέως εξελισσόμενο και γεμάτο ρίσκο και αβεβαιότητα περιβάλλον έχει καταστεί επιτακτική η ανάγκη συνεχούς υποστήριξης της λήψης αποφάσεων. Το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμη πιο σύνθετο στην περίπτωση της συμμετοχής μεγάλου αριθμού αποφασιζόντων στη διαδικασία λήψης μιας ομαδικής απόφασης.Η σημαντικότητα της λήψης αποτελεσματικών ομαδικών αποφάσεων αυξάνει διαρκώς, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη κατάλληλων μοντέλων με τη συμβολή διαφόρων επιστημονικών χώρων. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε και η πολυκριτήρια ανάλυση, η οποία προσφέρει δυνατότητες ανάλυσης και σύνθεσης των επιμέρους ατομικών προτιμήσεων των αποφασιζόντων μέσω κατάλληλων μοντέλων, συμβάλλοντας παράλληλα και στη διαδικασία σύγκλισης.Η υποστήριξη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μιας τέτοιας διαδικασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση, λόγω του δυναμικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις και της συμμετοχής πολλών αποφασιζόντων με διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες, στόχους και επιδιώξεις. Οι Πολυκριτήριες Μεθοδολογίες υποστήριξης της Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων, και τα Πολυκριτήρια Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων (Multiple Criteria Group Decision Support Systems), που αναπτύχθηκαν για να τις υποστηρίξουν τις τελευταίες δεκαετίες στον επιστημονικό χώρο, αναπτύχθηκαν και προτάθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων λήψης ομαδικών αποφάσεων που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με άλλες μεθόδους.Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής, αποτελεί αρχικά μεν η διενέργεια μίας εκτεταμένης καταγραφής των Πολυκριτήριων Μεθόδων/Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων με βάση ένα σύνολο χαρακτηριστικών τους αλλά και εν συνεχεία η ανάλυση και παρουσίασή τους προκειμένου να δοθεί η εξέλιξη, οι μεθοδολογίες ομαδικών αποφάσεων, οι τεχνολογίες, τα πεδία εφαρμογής τους, κα., κατά τα τελευταία χρόνια, με στόχο να διαμορφωθούν οι ερευνητικές τάσεις στο συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά