Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε κατασκευαστική εταιρεία μεταλλικών κτιρίων

Koukouvitaki Ioanna-Antonia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3833FE13-F5C9-4642-A8FC-40E31C7BDFBF
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα-Αντωνία Κουκουβιτάκη, "Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε κατασκευαστική εταιρεία μεταλλικών κτιρίων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93891
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από 5 κεφάλαια και έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου σε κατασκευαστική εταιρεία μεταλλικών κτιρίων. Στο 1° κεφάλαιο αναφέρεται, η έννοια της γραπτής εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου που αποτελεί υποχρέωση των εργοδοτών να την παρέχουν στην εταιρεία τους. Συντάσσεται από τον τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό εργασίας. Αρχικά, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα διαχείρισης ασφαλείας (ΣΔΑ). Αναλύει τον διαχωρισμό των κινδύνων που υφίστανται σε ένα εργασιακό περιβάλλον και στην συνέχεια τις διαδικαστικές φάσεις εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου που χωρίζονται στον εντοπισμό, την εξακρίβωση και τέλος στην εκτίμηση των κινδύνων. Τέλος γίνεται μια μικρή εισαγωγή της εταιρείας καθώς αναφέρεται και ο σκοπός της παρούσας εργασίας αλλά και συνοψίζεται το σύνολο των νόμων και των προεδρικών διαταγμάτων βάσει των οποίων κινείται η επιχείρηση. Στο 2° κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή της εγκατάστασης αλλά και της παραγωγικής διαδικασίας. Η παραγωγική διαδικασία ξεκινάει με την είσοδο της πρώτης ύλης στο εργοστάσιο και έπειτα προωθείται στο 1° στάδιο παραγωγής, στο οποίο γίνεται η κοπή – διάτρηση λαμαρίνας και δοκών. Στο 2° στάδιο γίνεται η μερική κόλληση των τεμαχίων και τέλος στο 3° στάδιο παραγωγής, γίνεται η συγκόλληση των τεμαχίων με μηχανές σύρματος – αερίων και στην συνέχεια η φόρτωση τους στις πλατφόρμες μεταφοράς. Η παραγωγική διαδικασία αποτελείται από 7 σταθμούς εργασίας (CNC κοπή-διάτρηση λαμαρίνας,CNC κοπή-διάτρηση δοκών,CNC κάμψη λαμαρίνας,CNC κοπή λαμαρίνας μέχρι 10mm, συναρμολόγηση, συγκόλληση και τον σταθμό της γερανογέφυρας). Στο 3° κεφάλαιο εξηγούνται οι μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να γίνει η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου στην κατασκευαστική εταιρεία μεταλλικών κτιρίων. Αρχικά, περιγράφεται η μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης, στην συνέχεια γίνεται η περιγραφή της μεθόδου bow-ties (απειλών-φραγμών-κινδύνων) και της μεθοδολογίας του δέντρου αστοχιών (Fault tree) και τέλος εξηγείται η ποσοτική ανάλυση με την μέθοδο ORA (occupational risk assessment), όπου υπολογίζει τον δείκτη ατομικής διακινδύνευσης R για κάθε κίνδυνο. Στο 4° κεφάλαιο γίνεται η εφαρμογή των μεθόδων που αναφέρονται στο 3° κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, γίνεται ποιοτική εκτίμηση των κινδύνων για κάθε σταθμό εργασίας του εργοστασίου (7 σταθμούς), όπου για την καλύτερη εξακρίβωση των αποτελεσμάτων έγινε ο υπολογισμός της εκτίμησης επικινδυνότητας R με ποσοτικοποιημένη μορφή. Η ποιοτική ανάλυση βοήθησε ώστε να βρεθούν οι συχνότεροι κίνδυνοι που εμφανίζονται σε όλους τους σταθμούς εργασίας αλλά και οι κίνδυνοι με υψηλή τιμή επικινδυνότητας R (8 κίνδυνοι). Στην συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος bow-tie για κάθε έναν από τους 8 προαναφερθέντες κινδύνους ξεχωριστά ώστε να εντοπιστούν και να καταγραφούν όλες οι πιθανές αιτίες (απειλές),όλες οι πιθανές συνέπειες αλλά και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας (φραγμοί). Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τα διαγράμματα bow-tie βοήθησαν ώστε να προχωρήσει η ανάλυση των πιθανών αιτιών (απειλών) σε μια πιο ακριβή προσέγγιση. Αυτό έγινε με την μεθοδολογία του δέντρου αστοχιών. Δέντρα αστοχιών έγιναν για 4 κινδύνους που ξεχώρισαν λόγω της υψηλής τιμής επικινδυνότητας R αλλά και της σοβαρότητας τους. Τέλος, γίνεται ποσοτική εκτίμηση με την μεθοδολογία ORA υπολογίζοντας μέσω τύπου, τον δείκτη ατομικής διακινδύνευσης R για κάθε κίνδυνο ξεχωριστά (8 κίνδυνοι) για όλες τις συνέπειες (θάνατος, σοβαρός τραυματισμός και ελαφρύς τραυματισμός). Στο 5° κεφάλαιο αναλύονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των μεθόδων και πραγματοποιείται ένα σχέδιο δράσης μείωσης των κινδύνων. Επίσης, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στα προβλήματα που προέκυψαν στα εκάστοτε στάδια της παρούσας εργασίας και τέλος μια μικρή σύγκριση των τριών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά