Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη συνόλου αλληλένδετων δραστηριοτήτων στη διοικητική μέριμνα με βάση μεθόδους σύντηξης δεδομένων

Vazakidis Stergios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C68F01F4-137D-45BD-A6BD-D34D3EF3F89A
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στέργιος Βαζακίδης, "Μελέτη συνόλου αλληλένδετων δραστηριοτήτων στη διοικητική μέριμνα με βάση μεθόδους σύντηξης δεδομένων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94311
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη μελέτη συνόλου αλληλένδετων δραστηριοτήτων στη διοικητική μέριμνα με βάση μεθόδους σύντηξης δεδομένων. Η σύντηξη των δεδομένων σε μια ή και περισσότερες αλυσίδες εφοδιασμού και η ολοκληρωμένη διαχείριση της διοικητικής μέριμνας επιδέχονται αναγνώρισης από το σύνολο των επιχειρήσεων, οργανισμών, κρατικών οντοτήτων και στρατιωτικών δυνάμεων και καθίστανται ως βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη την ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας. Η αξία της συνεχούς πληροφόρησης, της αποτελεσματικής επικοινωνίας και ευρύτερα της τεχνολογίας προσδίδουν καταλυτικό ρόλο στην πιστή εφαρμογή των αρχών που διέπουν την διαχείριση της διοικητικής μέριμνας προκειμένου να προκύψει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Η σύντηξη δεδομένων και η διοικητική μέριμνα αποτελούν στην σύγχρονη εποχή άρρηκτα συνδεδεμένες έννοιες με την τεχνολογία, την καινοτομία και πάσης φύσης επιχειρησιακής διαδικασίας που επιφέρει βελτιστοποίηση ποιότητας, χρόνου και κόστους. Το μέγεθος της αποδοτικότητας των σημερινών τεχνολογιών όπως και η σύνθεση και ανάπτυξη νέων, υπό το πρίσμα της σύντηξης δεδομένων και της διαχείρισης διοικητικής μέριμνας αποτελούν θέματα μείζονος σημασίας για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, οργανισμούς, κρατικές οντότητες και στρατιωτικές δυνάμεις που βασίζουν την λειτουργία τους σε ευρεία επιχειρησιακά δίκτυα. Τις τελευταίες δεκαετίες και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται όλο και περισσότερες μελέτες που αφορούν τεχνολογίες, τεχνικές και στρατηγικές που ερευνούν τη σύντηξη δεδομένων. Βέβαια, είναι γεγονός ότι η υφιστάμενη βιβλιογραφία που υφίσταται αυτή την στιγμή στην επιστημονική κοινότητα και πραγματεύεται την σύνθεση σύντηξης δεδομένων και της διαχείρισης διοικητικής μέριμνας είναι σχετικά μικρή. Έπειτα από την χρησιμοποίηση της ευρισκόμενης βιβλιογραφίας στην παρούσα διπλωματική εργασία προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι έννοιες της σύντηξης δεδομένων και της διαχείρισης διοικητικής μέριμνας καθίστανται πλέον τόσο αλληλένδετες που σε στρατηγικό επίπεδο η προτεραιοποίηση τους είναι δυσδιάκριτη. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ο περιορισμός των τεχνολογικών εφαρμογών (έως σήμερα) κυρίως για την ικανοποίηση του λειτουργικού επιπέδου ή ορισμένων απλών δραστηριοτήτων εντός της αλυσίδας εφοδιασμού. Για τους παραπάνω λόγους η παρούσα διπλωματική παρουσιάζει μια εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη εφαρμογή των τάσεων και εργαλείων της τεχνολογίας και επιχειρεί να υπολογίσει την αξία της χρησιμοποίησης των κανόνων της σύντηξης δεδομένων στα πλαίσια της διαχείρισης της διοικητικής μέριμνας μελετώντας νέες και υφιστάμενες τεχνολογικές τεχνικές. Ειδικότερα, αναλύεται η ταξινόμηση των τεχνικών σύντηξης δεδομένων από διάφορες οπτικές γωνιές και μελετάται η ακτίνα δράσης τους στην διαχείριση διοικητικής μέριμνας. Συνεπώς, στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας της σύντηξης δεδομένων στη υλοποίηση συνθηκών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας για τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις, τις κρατικές οντότητες, τις στρατιωτικές δυνάμεις και γενικότερα ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Έτσι, εξετάζονται τα βασικά συστατικά που οδηγούν την διαχείριση της διοικητικής μέριμνας στην αξιοποίηση της τεχνολογίας ως εξής: η επιτακτική ανάγκη για μείωση κόστους, η συνεχώς αυξανόμενη πίεση της παγκοσμιοποίησης και του διεθνούς ανταγωνισμού, η δημιουργία και ανάπτυξη στενότερων σχέσεων με συνεργάτες, η βελτίωση της ποιότητας, η συνεχής χρήση του ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, καθώς και οι προμηθευτές και οι πελάτες. Οι στόχοι και οι κύριοι θεματικοί άξονες της διπλωματικής εργασίας συνοψίζονται σε:• Περιγραφή βασικών εννοιών σύντηξης δεδομένων και διοικητικής μέριμνας. • Επίλυση προκλήσεων διαχείρισης διοικητικής μέριμνας μέσω σύντηξης δεδομένων.• Περιγραφή τεχνικών σύντηξης δεδομένων.• Παραγωγή γνώσης εφοδιαστικής αλυσίδας βασιζόμενη σε δικτυοκεντρικό περιβάλλον με υποστήριξη λειτουργιών OOTW.• Προσομοίωση διοικητικής μέριμνας στρατιωτικού σχηματισμού μέσω του προγράμματος ARENA SIMULATION. • Τεκμηρίωση συμπερασμάτων και υποδείξεις για μελλοντική έρευνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά