Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόβλεψη της επίδρασης των ομάδων συμφερόντων στην Ελληνική Οικονομία, με χρήση εύκαμπτης πληροφορικής

Papadakis Charalampos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/314C32CF-B436-44B7-87F5-24F96D22AD5F
Έτος 2022
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χαράλαμπος Παπαδάκης, "Πρόβλεψη της επίδρασης των ομάδων συμφερόντων στην Ελληνική Οικονομία, με χρήση εύκαμπτης πληροφορικής", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94591
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά την επίδραση των ομάδων συμφερόντων στην οικονομία της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας εύκαμπτη πληροφορική, η οποία είναι ένας συνδυασμός ασαφούς λογικής, νευρωνικών δικτύων και γενετικών αλγορίθμων.Ο Mancur Olson στο σημαντικό του βιβλίο “The Logic of Collective action” (1965), αναπτύσσει την θεωρία του θεωρώντας ότι ο κάθε άνθρωπος δρα ώστε να ικανοποιεί το προσωπικό του συμφέρον λαμβάνοντας πάντα υπόψη του το όφελος το οποίο μπορεί να έχει από μία συλλογική δράση αλλά και το κόστος. Έτσι ο Olson θέτει τα θεμέλια για την ελεύθερη συμπεριφορά των μελών των ομάδων, όπως και δημιουργεί μία ταξινόμηση των ομάδων συμφερόντων, καθώς το ατομικό όφελος επηρεάζεται από το μέγεθος της ομάδας και τη φύση των συμφερόντων που χαρακτηρίζουν την κάθε ομάδα. Στο επόμενο πρωτοποριακό βιβλίο του “The Rise and Decline of Nations” (1982), ο Mancur Olson αναπτύσσει εννιά επιπτώσεις που επιφέρει η δράση τους σε διάφορους τομείς σε μία χώρα και με εμπειρικά παραδείγματα από την εποχή των αυτοκρατοριών έως την σύγχρονη εποχή μας, αποδεικνύει την ορθότητα τους.Η συγκρότηση, ο διαφορετικός τρόπος δράσης της κάθε ομάδας συμφερόντων απασχολεί πολλούς κοινωνιολόγους και πολιτικούς επιστήμονες μέχρι σήμερα, ενώ οι επιπτώσεις της δράσης τους επηρεάζουν πολλούς τομείς σε μία χώρα, όπως την οικονομία, την κοινωνική συνοχή, την δικαιοσύνη, την λειτουργία των θεσμών και πολλών άλλων. Από την σύγχρονη βιβλιογραφία υπάρχουν σημαντικές αναφορές και ενδείξεις για τη δράση των ομάδων συμφερόντων στην Ελλάδα κυρίως μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974. Η παρούσα διατριβή εστιάζει μόνο στην επιρροή της δράσης των ομάδων συμφερόντων στην οικονομία της Ελλάδας, βασιζόμενη κυρίως σε τρεις από τις εννέα επιπτώσεις όπως τις έχει αναπτύξει ο Olson (1982). Πιο αναλυτικά οι επιπτώσεις αυτές αναφέρουν ότι, α) οι χώρες με σταθερά σύνορα τείνουν να ενισχύουν την οργάνωση και δράση τον ομάδων συμφερόντων με την πάροδο του χρόνου, β) οι ομάδες συμφερόντων και συντεχνίες μειώνουν την αποτελεσματικότητα και το συνολικό εισόδημα των κοινωνιών στις οποίες λειτουργούν και κάνουν την πολιτική ζωή πιο διχαστική, γ) οι ομάδες συμφερόντων επιβραδύνουν την ικανότητα μιας κοινωνίας να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες και να ανακατανείμει τους πόρους, μειώνοντας έτσι τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης.Η μελέτη της επίδρασης των ομάδων συμφερόντων στην οικονομία μίας χώρας είναι ένα αντικείμενο πολυδιάστατο το οποίο εξαρτάται από πολλούς παραμέτρους και επηρεάζει πολλές οικονομικές μεταβλητές στην κάθε χώρα. Η διδακτορική διατριβή έχει δύο κύριους ερευνητικούς σκοπούς. Ο πρώτος είναι, να προσδιοριστούν οι οικονομικές μεταβλητές οι οποίες είναι κατάλληλες για να εκφράσουν την δράση των ομάδων συμφερόντων στην Ελλάδα, με συνδυασμό της μελέτης από την διεθνή βιβλιογραφία του μεγάλου αριθμού οικονομικών μεταβλητών που έχουν χρησιμοποιηθεί ερευνητικά και της χρήσης σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων. Ο δεύτερος σκοπός είναι, η δημιουργία και η εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου πρόβλεψης, το οποίο με τις τιμές των παραπάνω κατάλληλων μεταβλητών για ένα ευρύ χρονικό διάστημα, τις οποίες θα χρησιμοποιεί ως μεταβλητές εισόδου και εξόδου θα κάνει αξιόπιστη πρόβλεψη των τιμών της μεταβλητής εξόδου.Η διδακτορική διατριβή αποτελείται από πέντε κεφάλαια, όπου στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στον ορισμό, τα είδη και την δράση των ομάδων συμφερόντων στην Ελλάδα, όπως και παρουσιάζεται η θεωρία του Olson σχετικά την συλλογική δράση των ομάδων συμφερόντων και τις επιπτώσεις τους στην οικονομία των χωρών. Ως ομάδα συμφερόντων ονομάζεται μία οργάνωση που δημιουργήθηκε για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των μελών της και η οποία δύναται να ασκεί πιέσεις σε θεσμούς και δημόσιες αρχές με σκοπό να αποσπάσουν όφελος από αυτές. Οι ομάδες συμφερόντων αναλόγως το αντικείμενο ενδιαφέροντος τους μπορούν να διαχωριστούν σε επιχειρηματικές και οικονομικές, εργασιακές, επαγγελματικές, αγροτικές, περιβαλλοντικές, καταναλωτικές, ιδεολογικές, δημοσιοϋπαλληλικές, και κυβερνητικές. Μία ολοκληρωμένη θεωρία για την δημιουργία, τη οργάνωση και επιδράσεις των ομάδων συμφερόντων έχει αναπτυχθεί από τον Mancur Olson (1965) και (1982), θεωρώντας ότι τα άτομα που συμμετέχουν στις ομάδες συμφερόντων, νοιάζονται κυρίως για το προσωπικό τους όφελος και συνεπώς εστιάζουν στο όφελος αλλά και στο κόστος από την συμμετοχή τους σε μία συλλογική δράση, όπως και ότι τα οφέλη αλλά και το κόστος για το κάθε μέλος, επηρεάζεται από το μέγεθος της ομάδας και τη φύση των συμφερόντων που χαρακτηρίζουν μια ομάδα, (The Logic of Coll

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά