Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόβλεψη τιμών φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας Νεύρο-Ασαφή λογική

Politis Georgios-Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/10C732EB-5142-4A44-AA3A-451D6DA49621
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος-Παναγιώτης Πολίτης, "Πρόβλεψη τιμών φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας Νεύρο-Ασαφή λογική", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97253
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία, με σκοπό την πρόβλεψη των τιμών του Φυσικού Αερίου, προτεί-νεται η εφαρμογή του Προσαρμοστικού Νεύρο-Ασαφούς Συστήματος Συμπερασμού-Adaptive Neuro Fuzzy Inference Systems (ANFIS), ενός μοντέλου που συνδυάζει τις δυνατότητες της Ασαφούς Λογικής και των Τεχνητών Νευρωνικών δικτύων. Για την εξαγωγή αποτελεσμάτων εξετάζονται οι τιμές κλεισίματος του Φυσικού Αερίου για τρία έτη (2017 έως 2020), στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας για τέσσερα φυσικά σημεία συναλλαγής: το GASPOOL, το NCG, το TTF και το NPB. Η υλοποίηση αυτής της διαδικασίας γίνεται με χρήση του προγράμματος MATLAB, όπου και χρησιμοποιούνται οι συναρτήσεις συμμετοχής gbellmf, gauss2mf, gaussmf και trapmf. Ελέγχονται τα σφάλματα MSE (Μέσο τετραγωνικό σφάλμα), RMSE (Ρίζα μέσου τετραγωνικού σφάλματος), MAE (Μέσο απόλυτο σφάλμα) και MAPE (Μέσο απόλυτο πο-σοστιαίο σφάλμα) των συναρτήσεων αυτών. Έπειτα τα αποτελέσματα της μεθόδου ANFIS συγκρίνονται με αυτά των συμβατικών μεθόδων ARMA και AR ώστε να αποδειχθεί η ανωτερότητά της σύμφωνα με τους προαναφερθέντες δείκτες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά