Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστος σχεδιασμός υβριδικών συστημάτων Α.Π.Ε.-Η2 με στόχο την ενεργειακή κάλυψη κατοικιών

Chousiadas Drosos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5102057A-6F57-47BA-92E5-568F9AE6AD4F
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δρόσος Χουσιάδας, "Βέλτιστος σχεδιασμός υβριδικών συστημάτων Α.Π.Ε.-Η2 με στόχο την ενεργειακή κάλυψη κατοικιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97593
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η ανάλυση της προσομοίωσης ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το οποίο παράλληλα πραγματοποιεί παραγωγή υδρογόνου μέσω της χημικής ηλεκτρόλυσης νερού. Η ηλεκτρόλυση του νερού λαμβάνει χώρα στην συσκευή ηλεκτρόλυσης η οποία τροφοδοτείται μέσω πλεονάζουσας ενέργειας που διαχειρίζεται αλγόριθμος ενεργειακής διαχείρισης. Αρχικά, αναλύεται ο σχεδιασμός του υβριδικού συστήματος στα επιμέρους μηχανολογικά στοιχεία που το απαρτίζουν καθώς και η λειτουργία του συστήματος. Η λειτουργία της εγκατάστασης αναλύεται μέσω αλγορίθμου προσομοίωσης ο οποίος αναπτύχθηκε σε προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB. Ο αλγόριθμος προσομοίωσης παρουσιάζεται σε 4 σκέλη (εισαγωγή, επεξεργασία, προσομοίωση και εξαγωγή αποτελεσμάτων) με σκοπό την κατανόηση της λειτουργίας του υπολογιστικού αλγορίθμου καθώς και των μεγεθών και μαθηματικών μοντέλων που τον απαρτίζουν.Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η μεταβλητή ελέγχου της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας (State of Charge),μέσω μαθηματικών μοντέλων, και ο ρόλος που λαμβάνει στον αλγόριθμο ενεργειακής διαχείρισης για την βέλτιστη κατανομή της παράγουσας ενέργειας. Συνεχίζοντας, αναλύονται και συγκρίνονται2 διαφορετικές συναρτήσεις κόστους βασισμένες στους όρους του κόστους ενέργειας (Cost of Energy) και του συντελεστή ανάκτησης κεφαλαίου (Capital Recovery Factor).Τέλος, πραγματοποιείται η προσομοίωση σεναρίων βελτιστοποίησης της εγκατάστασης στα οποία ζητείται η βέλτιστη διαστασιολόγηση για την άμεση κάλυψη φορτίου οικιών καθώς και για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου παραγωγής υδρογόνου. Επιπροσθέτως, γίνεται αξιολόγηση της εγκατάστασης μέσω της σύγκρισης των μαθηματικών μοντέλων που αναλύθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά